กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/13920/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขียงใหม่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดเขียงใหม่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขียงใหม่

ด้วยจังหวัดเขียงใหม่ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกและจัดจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน ๑๐%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่งเอกสาร การลงรับทะเบียนหนังสือ การร่างหนังสือโต้ตอบหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก การจัดเตรียมประชุม การบันทึกข้อมูลในระบบ การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจการรมชองหน่วยงาน เป็นต้น
  2. ปฏิบัติงานรวบรวม จัดเก็บข้อมูล เอกสาร หนังสือราชการ ตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการด้นหา งานรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
  3. ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ และระบบงานต่างๆที่เกี่ยวช้อง เช่น การรับล่ง เอกสารผ่างทาง E-mail การรับส่งเอกสารผ่างทางระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) การเผยแพร่ ช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ การดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์เบื้อนต้น การควบคุมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference เป็นต้น
  4. ปฏิบัติงานด้านบุคคล เช่น งานตรวจการสแกนลายมือลงเวลาปฏิบัติงาน การตรวจสอบสถิติการลา การอนุมัติวันลา การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ การจัดตาราง กิจกรรมร่วมพิธีและวันสำคัญต่างๆ เป็นด้น
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
  6. งานภารกิจด้านอื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
  2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ และของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
  3. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก็ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
   พ.ศ. ๒๕๔๘
  5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
  6. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  7. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบโปรแกรม Excel, Word และ PowerPoint
   อุปกรณ์ที่ใช้สอบ

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมธนารักษ์ :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องขอรับและยื่นใบลมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ ชั้น ๑ (Smart Office) อาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์เชียงใหม่ 

  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลข้างเผือก อำเภอเมืองเขียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 – 20 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Facebook Comments