กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/13919/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงาน ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่

ด้วยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนล่งทางบก มิความประสงค์รับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส,วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำบีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลส่วนกลาง) โดยระยะเวลาจ้างเหมาบริการรายเป็นไปตามเงื่อนไขที่ กรมการขนส่งทางบกกำหนด และปฏิบัติงานประจำศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนล่งทางบก

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12000- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าใน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสาขาวิชาทีกรมการขนส่งทางบกเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานทีปฏิบัติ
 2. มีสัญชาติไทย
 3. มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 5. ต้องเป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ร้ายแรง และเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้1ร้ความสามารถ หรือจิตฟ้นเฟิอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยต้องแนบเอกสารใบรับรองแพทย์ ที่ระบุวันที่ตรวจร่างกายไม่เกิน 30 วัน
 6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
 7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง อาญา เร้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

เป้าหมาย/หน้าที่ความรับผิดขอบ

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ มีเป้าหมายการปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บริหารจัดการ เดินรถระบบ GPS (ส่วนกลาง) โดยเจ้าพนักงานฯมีหน้าที่ติดตามการทำงานของระบบปฏิบัติงาน ระบบ เครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นผู้ช่วยตรวจสอบ แกไข ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการขับรถและการ เดินรถจากระบบ GPS ระบบ Taxi OK แบบเรียลไทม์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมงเป็นผลัด/กะหมุนเวียน และรายงาน ข้อมูลการเดินรถจากระบบ GPS ระบบ Taxi OK และรายงานข้อมูลสถิติต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานจัดพิมพ์ งาน/เอกสาร/หนังลือราชการต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตาม นโยบายของกรมฯ และจัดทำรายงานข้อมูลและประสานงานจัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง ดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิด หรือเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการกำกับ ควบคุม ดูแลตามกฎหมาย รวมถึงปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ดูแล บำรุงรักษา การทำงานของระบบปฏิบัติงาน ระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ต่อพ่วงที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 2. ผู้ช่วยตรวจสอบ แกัIขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 3. ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการขับรถและการขับรถและการเดินรถจากระบบ GPS ระบบ Taxi OK แบบเรียลไทมี รายงานข้อมูลการเดินรถจากระบบ GPS ระบบ Taxi OK
 4. จัดทำรวบรวมข้อมูล และรายงานข้อมูลกรณีอุบัติเหตุที่ตรวจพบข้อมูลจากระบบ GPS
 5. จัดทำรวบรวมข้อมูล และรายงานข้อมูลการเดินรถและการกระทำความผิดให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
 6. จัดทำรวบรวมข้อมูล และรายงานสถิติต่าง ๆการปฏิบัติงานจากระบบ GPS ระบบ TAXI OK เป็น รายเดือน เช่น สถิติเรื่องร้องเรียน สถิติรายงานการเฝ็าระวังรถที่มีความเสี่ยง สถิติรายงานอุบัติเหตุ เป็นต้น
 7. จัดพิมพ์งาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร ๓ ขั้น ๑ กรมการขนล่งทางบก ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 – 22 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022718888

ต่อ 3107

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments