กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/13918/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (ท่าอากาศยานขอนแก่น)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 เม.ย. – 29 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานขอนแก่น กรมท่าอากาศยาน

ด้วย ท่าอากาศยานขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และ คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๓๒/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุ

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี 


เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรืร
  เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานใน หน้าที่ ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ภายในสนามบินมาแล้ว ไม่น้อย กว่า 5 ปี ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจาก หน่วยงานต้นสังกัด (ฉบับจริง) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
 2. คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเดิมที่กรมท่าอากาศยานกำหนด สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
 3. อายุต้องไม่ตํ่ากว่า 18- 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร
 4. มีสัญชาติไทย
 5. สุขภาพ
  1. ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม กับจิตใจที่ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการนิรภัย และการรักษาความปลอดภัย
  2. ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจจะต้องไม่ใช้สารออกถุทธํ่ต่อจิตประสาท ตามที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
  3. มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือ โรงพยาบาลของเอกชนซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสม กับหน้าที่ โดย
  4. การไต้ยิน ะ การสูญเสียการได้ยินในหูแตละข้างต้อง น้อยกว่า 30 เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยิน ที่ความถี่ตํ่ากว่า 2,000 เฮิร์ช

เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับวุฒิประกาศนืยบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 1. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 2. ตรวจสอบและดูความลูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความลูกต้องในการปฏิบัติงาน
 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ หรือเป็นผลัดได้

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

 1. ดำเนินการตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กระเป๋าผู้โดยสาร ตัวผู้โดยสาร สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ ก่อนขึ้นอากาศยาน
 2. ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีเสมอ
 3. ควบคุม ดูแล และแก้ไขสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในห้องผู้โดยสาร และประสานกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจให้มาดำเนินการ
 4. ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้โดยสารเกี่ยวกับการตรวจค้นทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ หรือเป็นผลัดได้

เจ้าพนักงานพัสดุ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่งการซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการ ใช้งาน
 2. ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการ ดำเนินงาน
 3. ร่างและตรวจซื่อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อ เรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
 4. รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
 5. ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนา ให้ระเบียบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งซ้น
 6. ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงาน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ หรือเป็นผลัดได้ 

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงินและบัญชี
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFIMIS : Government Fiscal Management Information System)
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
 • พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และ ที่แกไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบ กฎหมาย และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว,าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
 • ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และสถานการณ์ ปัจจุบัน
 • กฎกระทรวง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตราย ต่อความปลอดภัยอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. ๒๔๕๐
 • ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ว่าด้วยการตรวจค้น เพื่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
 • ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนด รายการวัตถุต้องห้ามซึ่งนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบิน และนำขึ้นบนอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๓
 • ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที,จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน หรือ นำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme : NCASP) ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๓ และแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดำเนินการสนามบิน Airport Operator Security Programme)
 • ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านการบินพลเรือน 

เจ้าพนักงานพัสดุ

 • ความรู้เภี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ 

ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 – 29 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมท่าอากาศยาน

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments