สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3

ลิงค์: https://ehenx.com/13917/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*,ปริญญาโททุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โททุกสาขา
๒. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี ถึง ดีมาก หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (คะแนน TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ TU-GET ย้อนหลังไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันยื่นใบสมัคร)) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๓. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นสำคัญ วางแผนในลักษณะที่แสดงความเข้าใจในนโยบายแผน หรือ ประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายรัฐบาล
๔. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office รวมทั้งสามารถสืบด้นข้อมูลจาก Internet ได้เป็นอย่างดี
๔. สามารถจดบันทึกรายงานการประชุมและสรุปประเด็นในการประชุมได้
๖. มีทักษะในการเจรจาและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๗. มีปฏิภาณ ไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
๘. ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
๙. รักการเรียนรู้และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๑๐. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ – อาทิตย์ และปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครงาน
๑. สำเนาปริญญาบัตรและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองการผ่านงาน ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร
สมัครงานทางออนไลน์โดยส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐานทีใช้ประกอบการสมัครงาน ได้ทางอีเมล
somluck.s@nrct.go.th
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓0 เมษายน ๒๕๖๔

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครทางออนไลน์โดยส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครงาน ได้ทางอีเมล์ somluck.s@nrct.go.th

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments