สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/13916/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
  2. มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการและดูแลระบบฐานข้อมูล และใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  1. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ และการส่งเสริม สนับถึนุน ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
  2. ช่วยรวบรวมข้อมูล และร่วมจัดทำโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ กระทรวงและนโยบายของรัฐบาล ในการบริหารจัดการงานในโครงการต่างๆ ของส่วนราชการ เพื่อให้การ ดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยบนระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และวิธีการป้องกันการกระทำที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมดูแล เว็บไซต์ที่ผิดศิลธรรมหรือผิดกฎหมาย เพื่อรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล เว็บไซต์ และป้องกัน การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
  4. ช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อใช้ในการกำหนด นโยบายด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
  5. ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตการจด ทะเบียน และกำกับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถกำหนดแนวทางการ กำกับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  6. ช่วยตรวจสอบข้อมูลและนำข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลและฐานข้อมูล และช่วยดูแลบริหาร จัดการคลังข้อมูลและฐานข้อมูล เพื่อดูแลบริหารจัดการคลังข้อมูลและฐานข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. ช่วยเตรียมข้อมูลตามผลการวิเคราะห์และติดตามความคืบหน้าในการจัดส่งข้อมูล ตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรรับใบสมัครและยืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ อาคาร วช. ๒

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 – 23 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments