กรมทางหลวง

ลิงค์: https://ehenx.com/13927/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมทางหลวง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 เม.ย. – 27 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทางหลวง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักมาตรฐานและประเมินผล ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗, ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒, ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔, ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คำตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘, ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๖๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘, ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของ พนักงานราขการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑, คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.๓.๘/๑/๖๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป, บันทึกกองการเจ้าหนัาที ที่ กจ.๘/๙๘๕ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และด่วนที่สุด ที่ กจ.๕/๒๔๘๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซักชัอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการ ในตำแหน่งพนักงานราชการที่ได้รับการจัดสรรเพิ่ม (อัตราใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท<

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 1. ได้รับวุฒิประกาศนิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หืรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียมได้ในระคับ!ดียวกัน หรือ
 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตภิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ห่รอคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับ
  เดียวกัน ห่รอ
 3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ห่รีอคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระคับ
  เดียวกัน ห่รือ
 4. ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (๑) – (๓) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิ‘มติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับ ตำแหน่งมาแล้วไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี

ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ 1-3 ต้องได้รบัวุฒิในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม วุฒิประกาศนียบัตรสสาขาคอมพิวเตอร์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า ทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

  ด้านการปฏิบัติงาน

  1. ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ช่อมแชม ตรวจสอบ การทำงานแกัไขการใช้งานของ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และลุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อใช้ ระบบงานต่าง ๆ และมีประสิทธิภาพ
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูล ปรับปรุง ดูแลรักษาความปลอดกัย จัดเก็บสำรองกู้คืนข้อมูลเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลและป้องกันการสูญหายของข้อมูล
  3. จัดทำระเบียน รวบรวมและเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งานเพื่อการวางแผน บำรุงรักษา

  ด้านการบริการ

  1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แกผู้ใช้และผู้รับบริการทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  2. ประสาน และแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก หน่วยงานเพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่!ด้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  ความรู้ทั่วไป

  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
  2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
  3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552 ลงวันที่ 16 กันยายน 2552
  4. พระราชบัญญติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  5. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้!ขเพิ่มเดิม 

  ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง

  1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
  2. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ช่อมแชม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใข้งานของระบบเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร
   และระบบสนับสนนต่างๆ
  3. ความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแลรักษาความ ปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสบุนการปัองกัน การสูญหายของข้อมูล
  4. การใช้โปรแกรม Microsoft office

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทางหลวง :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักมาตรฐานและประเมินผล 

  กรมทางหลวง กรมทางหลวง อาคารสุขมวิท ชั้น ๖ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 – 27 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทางหลวง

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Facebook Comments