กรมทางหลวง

ลิงค์: https://ehenx.com/13928/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร,พนักงานเครื่องกล,พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,นิติกร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สำนักงานทางหลวงที่ 18)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทางหลวง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ ฉะนั้น อาศัยอำนาจคามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗, ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธึการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒, ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัดเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบชัดรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔,ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบชัดรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ .ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘, ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มึนาคม ๒๕๕๘,ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑,คำสังกรมทางหลวง ที่ จ.๓.๘/๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป,บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.๘ /๙๘๕ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และ ด่วนที่สุด ที่ กจ.๕/๒๔๘๔ ลงวันที่ ๙ มึนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซักข้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการ ไนตำแหน่งพนักงานราชการทั่1ด้รับการจัดสรรเพื่ม (อัตราใหม่) ประจำปึงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๔ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนั้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  11,280-13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.


พนักงานเครื่องกล

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  11,280-13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.


พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท<

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.


นิติกร

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

 1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ และ
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
 4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีที่มีหลักสูตรกำหนดรระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
 5. ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (2) – (4) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (2) – (4) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร


พนักงานเครื่องกล

 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีที่มีหลักสูตรกำหนดรระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
 4. ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (1) – (3) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลโลหะอุตสาหกรรม เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล


พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีที่มีหลักสูตรกำหนดรระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
 4. ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ 1-3 ต้องได้รบัวุฒิในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม วุฒิประกาศนียบัตรสสาขาคอมพิวเตอร์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า ทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


นิติกร

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

  1. ขับและ/หรือควบคุมเครื่องจักรขนาดเบา เครื่องจักรขนาดกลาง เครือ่งจักรขนาดหนักชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิ
  2. ดูบำรุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักร
  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  พนักงานเครื่องกล

  1. ปฏิบัติงานด้านเครื่องยนต์ ได้แก่
   1. ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจสอบ และทดสอบเครื่องยนต์ ตัวถังรถยนต์และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกลทุกชนิด
   2. บำรุงรักษษเครื่องยนต์ ยานพาหนะ และคเรื่องจักรกลประเภทต่างๆ เพื่อป้องกันการเสียหาย เช่น ตรวจ เติม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮโดรลิก อัดจารบี ให้เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาและชนิดของเครื่องยนต์ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกล ตามที่กำหนด
   3. จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านเครื่องยนต์ เช่น ทะเบียนเครื่องจักรและยานพาหนะ บันทึกความเคลื่อนไหวของเครื่องจักรและยานพาหนะ รายงานข้อมูลการใช้การช่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รายงานการใช้น้ำมัน เป็นต้น
  2. ปฏิบัติงานด้านช่างกลโรงงาน ได้แก่
   1. ตี ดัด เจาะ ม้วน กลึง ไส คว้าน อบชุบแข็ง เจียรนัย ด้วยเครื่องมือประเภทต่างๆ หรือขึ้นแบบ หล่อ หลอม โลหะ เพื่อขึ้นรูป หรือเชื่อมประสาน และดัดโลหะด้วยแก๊ส หรือไฟฟ้า หรือซ่อมยางรถยนต์และทำผลิตภัณฑ์ที่เหล่อหลอมด้วยยาง หรืออบชุบโลหะด้วยเตาอบชุบ รวมทั้ง เคาะ ปะผุ โป้ว พ่นสีเครื่องจักรและยานพาหนะ เพื่อซ๋อมสร้าง ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องจักรและยานพาหนะ
   2. ติดตั้ง ซ๋อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ ทุกประเภทให้มีมาตรฐาน
   3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

  1. ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ๋อมแซม ตรวจสอบ การทำงานแก้ไขการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อใช้ระบบงานต่างๆ และมีประสิทะิภาพ
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแลรักษาความปลอดภัย จัดเก็บสำรองกู้คืนข้อมูลเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลและป้องกันการสูยหายของข้อมูล
  3. จัดทำระเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
  4. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้และผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  5. ประสาน และแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  นิติกร

  1. รวบรวมข้อมูลเพื่อปรกอบการดำเนินคดีของกรมทางหลวง
  2. พิจารณาเสนอความเห็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวง
  3. เป็นผู้แทนคดีของกรมทางหลวง ในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานอัยการ และกรรมาธิการคณะต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ไปพบพนักงานอัยการและไปศาล
  5. เป็นพยานศาล
  6. ทำงานเกีย่วกับร่างพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
  3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 16 กันยายน 2552
  4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  5. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  6. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขับ การใช้และการควบคุมเครื่องจักร
  7. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบำรุงรักษา และการแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักร
  8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยการขับและควบคุมเครื่องจักร

  พนักงานเครื่องกล

  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
  3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 16 กันยายน 2552
  4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  5. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  6. ความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ หลักการทำงานของเครื่องยนต์ การซ๋อมบำรุงรักษาเครื่องกลและยานพาหนะ
  7. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องกลึง เครื่องกัด คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานช่างเครื่องกล และการใช้เครื่องมือกล
  8. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องเชื่อม การเชื่อมโลหะ คุณสมบัติของเครื่องเชื่อมโลหะ การใช้เครื่องมือ และการคำนวณเกี่ยวกับความแข็งแรงของวัสดุ

  นิติกร

  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  2. ปรกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
  3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 16 กันยายน 2552
  4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  5. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  6. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะนิติกรรมสัญญา
  7. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด
  8. พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

  พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

  ความรู้ทั่วไป

  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหนักงานราชการ พ.ศ.2547
  2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
  3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552 ลงวันที่ 16 กันยายน 2552
  4. พระราชบัญญ้ตมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  5. พระราชบัญญ้ตทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไชเพิ่มเดิม

  ความสามารถหรือทักษะเอพาะตำแหน่ง

  1. พระราชบัญญ้ตว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวก้บคอมพิวเตอร์ พ.ศ.255O และอบบแกัไชเพิ่มเดิม
  2. ความรู้ด้านควบคุม คูแล ดิดตั้ง บำรุงรักษา ช่อมแจม ตรวจสอบการทำงาน แกัไชปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบสนับสบุนต่างๆ
  3. ความรู้เกี่ยวกับการบระมวลผลข้อมูล ปรับปรุง คูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง ภูคืนข้อมูล เพี่อสนับสบุบการบีองกันการสูญหายของข้อมูล
  4. การดิดตั้งระบบและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทางหลวง :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  สำนักงานทางหลวงที่ 18 สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง ถ.กาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 – 29 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทางหลวง

  แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

  Facebook Comments