การประปาส่วนภูมิภาค

ลิงค์: https://ehenx.com/13932/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วย การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งพยาปาล ๔ สังกัดงานบริการทางการแพทย์ กองบริการกลาง จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พยาบาล

 1. คุณวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขั้น 1 จากสภาการพยาบาลที่ยังไม่หมดอายุ
 3. ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน สาขาการ พยาบาลเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 4. มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี กิริยามารยาทสุภาพ เรียบร้อย
 5. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พิเง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
 6. มีความสามารถเป็นผู้นำและริเริ่มโครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคไต้
 7. หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค(มีเอกสารรับรองหรือมีใบวุฒิบัตร ผ่านการอบรม) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันปิดรับสมัคร)
 2. พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
 3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้ดีและใช้โปรแกรมประยุกต์ พื้นฐานประกอบการทำงานอาทิ MS.Word MS.Excel
 4. ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแกไขเพิ่มเดิม และคุณสมบัติตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตรา เงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์ การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522
 5. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิ การศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าชี่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับ ประกาศเพื่อสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศในวันที่ยื่นใบสมัคร และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ อนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

พยาบาล

 1. คัดกรอง ประเมินสภาวะสุขภาพและวินิจฉัยแยก โรคเบื้องต้น
 2. ให้บริการพยาบาล ปฐมพยาบาล และรักษาโรค เบื้องต้น ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. ช่วยแพทย์ตรวจวินิจฉัย บำบัดและรักษาโรค
 4. จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ สถานที่ เพื่อใช้ใน การรักษาพยาบาล
 5. ทำแผนจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ
 6. จัดทำเวชระเบียน ดูแลระบบนัดผู้ป่วย
 7. จัดกิจกรรมปิดภาคเรียนให้กับบุตรหลานพนักงาน
 8. ช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ของศูนย์ เลี้ยงเด็กกลางวัน การประปาส่วนภูมิภาค
 9. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

 1. การสอบข้อเขียน (300 คะแนน)
 2. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับ กปภ. (100 คะแนน) ประกอบด้วย
 3. ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคำนวณ ความมีเหตุผล
 4. ภาษาอังกฤษ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
 5. ความรู้เกี่ยวกับ กปภ.
 6. วิชาความรู้ความสามารถและความถนัดทางวิชาชีพในตำแหน่งที่สอบ (200 คะแนน)
 7. การสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

๔.๑ พิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศรับสมัครฯ หรือดาวน์โหลดจาก QR Code
๔.๒ กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ และติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ซึ่งถ่ายไวไม่เกิน ๓ เดือน และสแกนใบสมัครพร้อมเอกสารที่กำหนดตามข้อ ๓ ส่งมา ที่อีเมล pwarecruitment@gmail.com
๔.๓ เมื่อส่งใบสมัครทางอีเมลแล้ว กปภ.จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการสมัครและ แจ้งให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตามช่องทางที่ กปภ. กำหนด ภายใน ๓ วัน ทางอีเมลที่ระบุในใบสมัคร ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดแล้วยังไม่ได้รับแจ้งการจ่ายเงินให้ติดต่อ มาที่ กองทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๙๐๖ – ๗
๔.๔ เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้วให้ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ อีเมล pwarecruitment@gmail.com

การประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 – 28 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “การประปาส่วนภูมิภาค

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments