บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ลิงค์: https://ehenx.com/13934/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้จัดการส่วนฝึกอบรมและพัฒนา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัคร

ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เรื่อง การรับสมัครงาน ระดับผู้จัดการขึ้นไป

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ( รฟฟท.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในสังกัดต่าง ๆ โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้จัดการส่วนฝึกอบรมและพัฒนา

ประเภท : 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้จัดการส่วนฝึกอบรมและพัฒนา

๑. ปริญญาตรี หรือโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารงานบุคคล รัฐประคาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ตํ่ากว่า ๑๐ ปี
๓. ประสบการณ์โนตำแหน่งบริหารที่เกี่ยวข้องไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี
๔. ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
๕. ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
๖. ความคิดสร้างสรรค์
๗. ความคิดเซิงการวิเคราะห์
๘. การเรียนร้อย่างต่อเนื่อง
๙. การวางแผนและการจัดการ
๑๐. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้จัดการส่วนฝึกอบรมและพัฒนา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๑. ควบคุมดูแลบริหารจัดการโครงการฟิกอบรมต่างๆ และการพัฒนาบุคลากรตามแผน ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ขององค์กร
๒. ควบคุมดูแล วิเคราะห์แผนงาน การฟิกอบรมและโครงการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
๓. ดูแลการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด
๔. ประสานงานช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง แกไชปัญหาที่ขัดข้องเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธี ต่างๆ ในการฟิกอบรม
๕. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานภายในส่วนงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
๖. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติตามแผน/กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานให้ สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานและข้อกำหนดขององค์กร
๗. ควบคุม ดูแลให้คำปรึกษาการปฏิบัติงาน ติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้โต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
๘. วางแผนและติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดทำงบประมาณประจำปีชองส่วนงาน
๙. Safety and Quality System – ดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความ ปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
๑๐. Risk Management – ดูแลการปฏิบัติตามแผน/กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของ หน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร
๑๑.Line Manager – ดูแลให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน ติดตามความคืบหน้าและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ กำหนด ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครงานพนักงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 18 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments