กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/13941/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 เม.ย. – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให์สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเกษตร

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเกษตร

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทั้ง ๒ ข้อ ดังนี้

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทุกสาขา หรีออบุปริญญา หลักสูตร ๓ ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาชาวิชาเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ.รับรอง ได้ที่เว็บไชต์ httpy/e-accreditation.ocscgo.th/acc/index.html
 2. เป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต ๕ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย กาฬสินธุ สกลนคร หนองบัวลำภู และบึงกาฬ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเกษตร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. รวบรวมข้อมูลวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในวิจัยการใช้ที่ดินในระบบผลิตพืชอินทรีย์ ตามนโยบาย ของรัฐบาลเพื่อให้เป็นอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง
 2. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลอง
 3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์ดิน นํ้า พืช
 4. รวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรดิน นํ้า เพื่อวางแผนการเกษตรในพื้นที่เกษตรแข่งขันและพอเพียง
 5. รวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับลักษณะดินและนํ้าภูมิอากาศ
 6. ปฏิบัติงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน เข่น งานทดสอบ สาธิตการพัฒนาที่ดิน
 7. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรถ่ายทอดความร้แก่หมอดินอาสา เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้ง หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่น ๆ
 8. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน
 9. ออกปฏิบัติงานวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ตามจังหวัดต่าง ๆ
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเกษตร

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน)

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ ภารกิจ
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน เช่น ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร การอนุรักษ์ ดินและนํ้า การจัดการดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การวางแผนการใช้ที่ดินและการใช้ผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรที่เกี่ยวช้องกับกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น
   

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น40000 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาที่ดิน

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments