กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/13958/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ขนส่ง,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ช่างโยธา,นายช่างเครื่องกล,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 เม.ย. – 12 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบ้ตงานที่ส่วนกลาง

ด้วยกรมท่าอากาศยานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่ขนส่ง

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างโยธา

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเครื่องกล

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 


เจ้าหน้าที่ขนส่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาการตลาด หรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 


ช่างโยธา

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาสำรวจ 


นายช่างเครื่องกล

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล 


เจ้าหน้าที่พัสดุ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้
 • รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
 • ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
  ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานที่ได้

เจ้าหน้าที่ขนส่ง

 • ร่วมดำเนินการวางแผนนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการ ของหน่วยงานและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 • ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อช่วยกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน
 • รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลตามนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่ยดินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูลที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงานรวมทั้งทราบถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 • ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 • ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำคำของบประมาณ บริหาร กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณ รวมทั้งการนำเสนอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี
 • รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 • ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่างโยธา

 • สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง และความต้องการของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับ
 • ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับ รูปแบบและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้าง ตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายช่างเครื่องกล

 • ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกลเพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
 • ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและ อุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
 • สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ หรือเป็นผลัดได้

เจ้าหน้าที่พัสดุ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 • ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง
  การเก็บรักษา นำส่งการซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการ ใช้งาน
 • ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐาน
  และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
 • ร่างและตรวจซื่อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
 • รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน
  และนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
 • ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนา
  ให้ระเบียบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงาน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
  ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 • กำหนดกรอบทิศทาง และกลยุทธ์การสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ของกรมท่าอากาศยานให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และรัฐบาล
 • รณรงค์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมท่าอากาศยาน ผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมท่าอากาศยาน
 • จัดทำข่าว บทความ สารคดี และวารสาร เผยแพร่การขนส่งทางอากาศ รวมทั้งจัดแถลงข่าวในกรณีข่าวสำคัญที่จะเผยแพร่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้อง
 • สำรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ประชาสัมพันธ์
 • เป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของกรมท่าอากาศยาน
 • ดำเนินการบันทึกจดหมายเหตุ การเกิดเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในกรมท่าอากาศยาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม 

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ที่แกไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ปฏิบัติงานที่ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ที่แกไชเพิ่มเดิม
 • พระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ปฏิบัติงานที่ กองแผนงาน

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวจ้อง
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ปฏิบัติงานที่ กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๖๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 • พระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เจ้าหน้าที่ขนส่ง

ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน

 • พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. ๖๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ. ๖๕๕๒ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
 • ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทั่วไป
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และการผสานระบบฐานข้อมูล

ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งขาดิ พ.ศ. ๒๔๔๒ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๔
 • ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงินและบัญชี
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเล็กทรอนิกส์ (GFIMIS: Government Fiscal Management Information System)
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
  พ.ศ. ๖๕๕๑
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒)๕๖๐
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ.๖๕๐๒และที่แก้ไข เพิ่มเดิม
 • ระเบียบ กฎหมาย และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราขการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ช่างโยธา

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการต่าง ๆ เกี่ยวข้อง
 • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม
 • ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบประมาณราคาเทคนิค การก่อสร้าง การตรวจงานก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง 

นายช่างเครื่องกล

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์
 • ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ และงานวัดละเอียด
 • ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบไรดรอลิกส์ และระบบนิวเมดิกส์ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ

 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แกไขเพิ่มเดิม
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๖๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ค. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลักการประชาสัมพันธ์
 • สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • แผนและโครงการประชาสัมพันธ์
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
   

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. – 12 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมท่าอากาศยาน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments