การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/13960/ หรือ
ตำแหน่ง: วิทยากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 22,580-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา จำนวน .๑ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิทยากร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22,580 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิทยากร

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว (โดยได้รับอัตราเงินเดือน ตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาโท ได้รับอัตราเงินเดือน ๑๘,๙๐๐ บาท หากมีประสบการณ์การทำงาน ด้านพัฒนาโปรแกรมหรือดูแลระบบคอมพิวเตอร์ หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับ การพิจารณาอัตราเงินเดือนเพิ่มตามประสบการณ์ แต่พิจารณาให้ไม่เกิน ๓ ปี โดยบรรจุในอัตราเงินเดือน ไม่เกิน ๒๒,๕๘๐ บาท ทั้งนี้ประสบการณ์การทำงานที่นำมาพิจารณา จะนำระยะเวลาที่ได้ทำงานในแต่ละ หน่วยงานติดต่อคันไม่น้อยกว่า ๑ ปี มารวมกัน เศษของปีปัดทิ้ง)
 • อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔)
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค
 • มีประสบการณ์ด้านระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (Toll Collection System)
 • มีความรู้ด้าน Software Integrate, Big Data และ Database
 • มีความสามารถด้านการพัฒนา Application บนโทรศัพท์มือถือ
 • หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น โปรแกรมทางสถิติ, c/c#/c++, Micro Controller, Linux, Vsphere, SQL, PHP, Python ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ PSU-GET หรือ CU-TEP หรือ TU-GET (สามารถนำมายื่นเพิ่มได้จนถึงก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที,แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับ ราชการทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓ เท่านั้น)
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดทั่1ด้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 • ผู้ปฏิบัติงานจะมีหน้าที่หลักในการพัฒนาและจัดทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ รวมศูนย์ข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีทั้งด้าน Hardware และ Software ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมระบบการจราจร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสารของ กทพ. โดยผู้ปฏิบัติงานจะได้รับมอบหมายงาน ดังต่อไปนี้
 • ศึกษาเทคโนโลยีด้าน Hardware และ Software ที่เกี่ยวข้องกับระบบตรวจวัด และประเมินผลด้านวิศวกรรมการจราจร
 • Operation and Maintenance ระบบบริหารจัดการข่องจราจรบนทางพิเศษ (Lane Control Systems) และระบบอื่นๆ ในอนาคต
 • พัฒนาขุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อติดต่ออุปกรณ์ตรวจวัด รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล
 • พัฒนาขุดอุปกรณ์[ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการตรวจวัด เก็บข้อมูลจราจร
 • จัดทำข้อกำหนด/จัดทำขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา การควบคุมงาน การติดต่อประสานงาน และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานว่าจ้างที่ปรึกษา
 • ดูแล/update ข้อมูล Website Internet, Intranet
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก กทพ. และต่างประเทศ
 • จัดทำบทความทางวิขาการ เผยแพร่ผลงานวิจัยของหน่วยงาน ทั้งในการประขุม เชิงวิขาการ และ
 • การดีพิมพ์วารสารทางวิขาการ

ความสามารถที่กำหนดในการรับสมัครตำแหน่ง วิทยากร ๔ สายงานวิจัยและพัฒนา ระบบจราจร (เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์)

 • สามารถประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการทำงาน พื้นฐานเบื้องต้นได้ เข่น การจัดทำเว็บไซต์ การจัดทำโปรแกรมประยุกต์ (Application)
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการใช้งาน กับการวิเคราะห์ช้อมูลจากฐานข้อมูลของ กทพ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบจราจรอัจฉริยะ
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการจัดการบริหารข้อมูล Storage และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันบนระบบปฏิบัติการต่างๆ ตลอดจนการป้องกันไวรัสและความมั่นคงในระบบปฏิบัติการต่างๆ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซอฟแวร์และอุปกรณ์ป้องกันความมั่นคงของ ระบบเครือข่ายสื่อสารและคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในหลักปฏิบัติ รูปแบบการเขียนบันทึก จดหมาย หนังสือราขการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วิชาที่สอบ

สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น

ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) (๓๐ คะแนน)

 • ความสามารถด้านตัวเลข (Number Factor)
 • ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Factor)
 • ความสามารถด้านภาษา (Verbal Factor)
 • ความสามารถด้านการสังเกตรับรู้ (Perception Factor)
 • ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (๗๐ คะแนน)
 • ความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ด้วย Flutter Framework
 • ความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย SQL Server, Maria DB, pgSQL และ MongoDB
 • ความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ด้วยภาษา PHP, HTML, JavaScript, css
 • ความรู้ความสามารถด้านสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Model-View-Controller (MVC)
 • ความรู้ความสามารถด้านการจัดการหรือการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)
 • ความรู้ความสามารถด้าน Network Security
 • ความรู้ความสามารถด้านการเขียนงานวิจัยและการเจียนรายงานวิเคราะห์ หรือวิจัย
  ผู้สอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่ กทพ. กำหนด จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ผ่านตามเกณฑ์ ที่ กทพ. กำหนด

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments