สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/13991/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา)

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเสือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๓ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา) จะรับสมัครสอบ คัดเสือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๓ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ (๒) แห่ง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไช เพิ่มเดิมโดยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวชองข้าราชการและลูกจ้างชองสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๒๒ (๑) (ง) ชองระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหาร ราชการชองสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเสือก โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

ได้รับวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรี ทางด้านบัญชี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใข้และบันทึกข้อมูลชองคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการ บันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์ หรือที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกันสามารถถ่ายโอนข้อมูล ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบเครือข่ายในหน่วยงาน และการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ในเบื้องต้น ตรวจสอบความถูกต้องชองช้อมูล รวมถึงงานธุรการชองสำนัก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 

วิชาที่สอบ

พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

ภาคความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนหรือแบบปรนัย ประกอบด้วย

  • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนหรือแบบปรนัย ประกอบด้วย

  • ความรู้ความสามารถทางการเงินและการบัญชี
  • พระราชบัญญ้ติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
  • มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2564

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044241047

ต่อ 211

ดาวน์โหลดไฟล์ “สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments