สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/14000/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาขาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายผู้มีอุปการคุณ สำนักงาน จัดหารายได้ จำนวน 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*,ปริญญาโททุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 2. ถ้าเป็นเพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา หากเป็นด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด การสื่อสารการตลาด การจัดการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office, Internet และเครื่องใช้สำนักงานไต้ดี
 5. สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 6. มีประสบการณ์ในการดูแลและให้บริการลูกค้าระดับ VIP รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าและการจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และชอบงานท้าทาย
 8. สามารถคิดวิเคราะห์แผนงาน การนำเสนอโครงการ
 9. มีบุคลิกภาพและมบุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ อุทิศตนและเสียสละ เวลาให้กับงานและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 10. เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ต้องดำรงตำแหน่งในระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานเชิงคิดวิเคราะห์ จัดทำแผนกลยุทธ์การดูแลผู้มีอุปการคุณ การเขียนแผนงาน แผนโครงการ การให้บริการเกี่ยวกับการดูแลผู้มีอุปการคุณในระดับต่าง ๆ การบริหารจัดการด้านการให้บริการ อำนวยความสะดวก อวยพรวันเกิด พาผู้มีอุปการคุณพบแพทย์ การเยี่ยมไข้ ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจ การให้ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ตามประเภทและระดับของผู้มีอุปการคุณ การแสวงหา ผู้มีอุปการคุณเพิ่มและพัฒนางานด้านการบริจาคสัมพันธ์ ปฏิบัติงานส่งเสริมงานหารายได้ในส่วนของการ แสวงหาผู้บริจาครายใหญ่ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประสงค์บริจาคเงิน สิ่งของ ที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับกิจการของสภากาชาดไทย รวมทั้งการร่วมปฏิบัติงานพิธีต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ปฏิบัติงานวางแผน ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถบริหารงาน ที่เกี่ยวช้องเกิดผลสัมฤทธิ้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานวางแผนและติดตามงานในสำนักงาน เพื่อให้สามารถบริหารงานที่เกี่ยวข้องเกิดผล สัมฤทธี๋ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ทำหน้าที่กำหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี๋ รวมทั้งถ่ายทอด สอนงาน และให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานให้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
 • ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานและบุคคล เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด 

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สภากาชาดไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments