องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ลิงค์: https://ehenx.com/14014/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 16,000-17,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (องค์การสวนพฤกษศาสตร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้าง สำนักวิจัยและอนุรักษ์

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ

ด้วยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการศึกษาแนวทางการประยุกต็ใช้ประโยชน์ทางสมุนไพรของพืชวงศ์ขิงข่าและพืชให้กลิ่นหอมในประเทศ ไทย และเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีประสบการณ์ด้านการวิจัยด้านพฤกษเคมี โดยใช้งบประมาณ โครงการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางสมุนไพรของพืชวงศ์ขิงข่าและพืชให้กลิ่นหอมในประเทศ ไทย ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 – กันยายน 2565 กำหนดเวลาจ้างรวมแล้วไม่เกิน 2 ปี ตามระยะเวลาสนสุด โครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 16,000 – 17,500 บาท พิจารณา จากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยนักวิจัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16000-17500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยนักวิจัย

2.1    มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
2.2    วุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์ เคมี เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์ ชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง
2.3    ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียนวิชารักษาดินแดน (รด.) แล้ว
2.4    มีทักษะการทำงานทางด้านห้องปฏิบัติการทางด้านเคมี เภสัชศาสตร์ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง
2.5    มีทักษะในการติดต่อประสานงาน สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
2.6    มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft office การวิเคราะห์สถิติทาง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดี
2.7    สุขภาพแข็งแรง มีความสนใจใฝ่รู้ สรัางสรรค์ และเสืยสละเพื่อส่วนรวม
2.8    สามารถปฏิบัติงานภาคสนามและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
2.9    หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสกัดสารจากพืช และทดสอบฤทธิ้ทางชีวภาพ และมีผลงานการศึกษาวิจัยตีพิมพ์1ในวารสารสากลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.10    หากสามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาคาสตร์ที่เกี่ยวซ้องกับงานวิจัย ได้แก่ เครื่องกลั่น ระเหยสารสุญญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator) เครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยโดยระบบการกลั่นด้วยนํ้า (Hydro-distillation) และ เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Microplate Reader) ได้จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยนักวิจัย

1.1    ดำเนินงานศึกษาวิจัย ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ประโยชน์ทาง สมุนไพรของพืชวงศ์ชิงข่าและพืชให้กลิ่นหอมในประเทศไทย ประกอบด้วย
(1)    เก็บตัวอย่างพืชเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ้ต้านอนุมูลอิสระ (พืช วงศ์ขิงและพืชให้กลิ่นหอม)
(2)    ดำเนินการสกัดสารจากส่วนต่างๆของพืชเพื่อนำไปใช้!นการทดสอบฤทธี้ทาง ชีวภาพและหาปริมาณสารออกฤทธี๋
(3)    ตำเนินการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี (Phytochemical screening)
(4)    ดำเนินการทดสอบฤทธึ๋ต้านอนุมูลอิสระ
1.2    จัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน และประจำปี
1.3    เรียนรูและดำเนินการดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี และการกำจัดของเสียจากห้องปฏิน์ติการ
1.4    จัดทำร่างบทความทางวิชาการเพื่อดีพิมพ็ในวารสารระดับสากล
1.5    สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ อาทิ แนะนำห้องปฎิน้ติการตามที่!ด้รับมอบหมาย
1.6    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่ ได้รับมอบหมายจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์
1.7    เวลาปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์ – ศุกร์) หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุด ตามประเพณี ตามที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ประกาศกำหนดไว้สำหรับลูกจ้างโครงการขององค์การๆ โดย เริ่มงานตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 053841011, 0-5384-1321 อีเมล hrqsbg@gmaiLcom ในวันและเวลา ทำการ หรือส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ส่งตามที่อยู่

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 100 หมู่ 9 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่50180 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 – 20 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053841011

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การสวนพฤกษศาสตร์

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments