กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/14013/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์,นักวิชาการสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 เม.ย. – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ และตำแหนงเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และ คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๕๖๓./๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคล ของพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


นักวิชาการสหกรณ์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช,) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวพ.) หรืออบุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนืยบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออบุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียนได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ


นักวิชาการสหกรณ์

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางธุรกิจการเกษตร ทางบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือ ทางการสหกรณ์)
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ปฏิบ้ติงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนี่งหรือ หลายอย่าง เช่น

 1. ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
 2. แนะนำ ล่งเสริม ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอื่นๆ ภายใต้การส่งเสริม แนะนำ ดำเน้นการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. สอน แนะนำ ช่วยเหลือให้คณะกรรมการตำเน้นการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บันทึกบัญชีขั้นต้นให้เป็นปัจจุบัน
 4. แนะนำ ช่วยเหลือ ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจ้ดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบให้แล้วเสร็จ
 5. ช่วยในการวางแผนพัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ การดำเน้นงานสหกรณ์
 6. แนะนำ ส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการบัญชี และการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ
  ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสบุนจากภาครัฐ
 7. ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการและ วิธีการสหกรณ์แก่สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
 8. แนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนิน ธุรกิจ และการบริหารการจัดการให้แก่สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจ การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเพื่อ ประกอบการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 10. แนะนำ ส่งเสริม การดำเนินการต่างๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภายเใต้ กฎหมายสหกรณ์ หรือกฎหมายอนที่เกี่ยวข้อง
 11. ช่วยปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและโครงการอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติหนัาที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการสหกรณ์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัดิงาน ด้านการกำกับ ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร โดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนี่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารจัดการ การบริหารการเงิน การพัฒนาธุรกิจ และการตลาดของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรให้คำแนะนำแก่บุคลากรสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถ ดำเนินงานและพึ่งพาตนเองได้
 2. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา ให้คำปรึกษา ตอบข้อร้องเรียนในเนี้องต้น และปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียน สหกรณ์ การควบสหกรณ์ การแยก และ การเลิกสหกรณ์ เพื่อให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ และการกรอกใบสำคัญรับจดทะเบียน รวมถึง การชำระบัญชี การแก่ไชเพิ่มเดิมข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรการแกัใขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การร้องเรียน การดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อนำเสนธ นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยหรือสั่งการแกัใข อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็น1!.ปตาม กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วย การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 3. ร่วมวิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การชำระหนี้ของสหกรณ์ให้สามารถชำระหนี้ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และตรงตาม วัตถุประสงค์การกู้เงินกองทุนที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ข้อแนะนำใบการวางแผนการชำระหนี้ การขอผ่อนผันชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ ให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
 4. ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและ ท้ฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการเพื่อความมั่นคง โครงการในพื้นที่เฉพาะ และโครงการอื่น ๆ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาที่ยั่งยืน
 5. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ พจารณา และตรวจสอบ เกี่ยวกับข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ การออกหนังสือ หรือยกเลิกหนังสืออบุญาตให้สมาซิก ทำประโยชน์ในที่ดิน ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ นิคมสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ปฏิบัดิตาม กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนิคมสหกรณ์ ได้ถูกต้อง
 6. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับ ระบบสหกรณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทาง การพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการพัฒนา สหกรณ์แห่งชาติ เพื่อเสนอนโยบายและ กิจกรรมการพัฒนาสหกรณ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 7. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพื่อประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับ การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้มคุณภาพชีวิตที่ดี
 8. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ หน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
 9. ซ้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและ ภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธึ้ที่กำหนด
 10. ให้คำปรึกษา แนะนำในเบื้องด้น แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการจัดตั้ง การบริหารจัดการ การพัฒนาธุรกิจ และ กฎหมายสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการสหกรณ์
 11. ลำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือ จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวกับงานสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องและ สนับสบุนภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งใช้ ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ
 12. ร่วมดำเนินการเกยวกับการจัดทำเอทสาร ตำรา คู่มือ เพี่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและ พัฒนาสหกรณ์
 13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

 1. มีความรู้ด้านบัญชีและสามารถให้คำแนะนำ เกี่ยวกับระเบียนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ
 2. มีความรู้ในวิชาการสหกรณ์อย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่
 3. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการสหกรณ์
 4. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม โนการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน
 5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่
 6. มิความรู้ความสามารถไนการ ใช้ภาษาและความรู้ด้ เนคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 7. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
 8. คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือจำเป็นกับ งานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏีบ้ตงานแบบ มุ่งผลส้มฤทธึ้ บริการที่ดีการสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ

นักวิชาการสหกรณ์

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิชาการสหกรณ์
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วย การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหาร จัดการ การบริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารการเงิน และความรู้อื่น ที่เกี่ยวช้อง เช่น นใยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ และด้านคิจิท้ล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 4. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
 5. มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การคิดคำนวณ ภาษาอังกฤษ การจัดการข้อมูล การเชียนหนังสือราชการ การสื่อสาร การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์กรรวม การสืบเสาะ หาข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้อง ของกระบวนงาน
 6. มีสมรรถนะที่จำเป็นใบการปฏิบัติงาน เช่น ปฏิบัติงานแบนมุ่งผลสัมฤทธ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ
 7. คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็น กับงานที่ปฏิบัติ เช่น บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะในการทำงาน การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาบ ทัศนคติ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๑๑ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments