กรมบัญชีกลาง

ลิงค์: https://ehenx.com/14012/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมบัญชีกลาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยสำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทเงินร้อยละ ๑๐ ของเงินฝากค่าใช้จ่ายเงินบำรุงองค์การที่กรมบัญชีกลาง ได้รับจัดสรรจากกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวช้อง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาครีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดืในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ภายในการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบ้ต้การอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  1. จัดทำบัญชี รวบรวม และเก็บรักษาบัญชี รวมทั้งเอกสารประกอบการลงบัญชีของ หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด เพื่อให้การจัดทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน และการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไป อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเวลา
  2. จัดทำงบประมาณแกหน่วยงานเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั่งศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จำยเงินงบประมาณของ หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง การจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
  3. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ
    ของราชการ

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงาน ของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

ประสานการทำงานทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือ หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด สามารถชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการบัญชี การเงิน การจัดทำงบประมาณ แกหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีที่เหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมบัญชีกลาง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสามารถยื่นใบ สมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารทั้งหมด ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร ๖ ชั้น ๑

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมบัญชีกลาง

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments