สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ลิงค์: https://ehenx.com/14094/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตามประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔โดยกำหนดให้สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๙ – วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน – วันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภายใน เวลาทำการของธนาคาร และจะประกาศรายชีอผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลาและสถานทีสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังคงมีการ แพร่ระบาดในวงกว้างและต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเศรษฐกร (ระดับปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ระดับปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ระดับปริญญาตรี) ตำแหน่งนิติกร (ระดับปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาตรี) มีประสิทธิภาพยิ่งชื้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสให้มีจำนวนผู้สมัครเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกมากชื้น ในการนี้ สบน. จึงขอขยายระยะเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตามประกาศดังกล่าวต่อไปอีก ๒ สัปดาห์ โดยผู้ประสงค์จะสมัคร (เพิ่มเดิม) สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑ – วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศได้จนถึงวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การรับสมัครสอบ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว และ สบน. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้าสอบ วัน เวลาและสถานที่สอบในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ป้ายประกาศ สบน. ชั้น ๔ อาคาร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และเว็บไซต์ของ สบน. (vwvw.pdmo.go.th)
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เศรษฐกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เศรษฐกร

๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๒) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๒) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 


นักวิชาการเงินและบัญชี

๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๒) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 


นักจัดการงานทั่วไป

๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์
๒) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 


นิติกร

๑)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
๒) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์
๒) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments