สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ลิงค์: https://ehenx.com/14095/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกรปฏิบัติการ(ระดับปริญญาโท),เศรษฐกรปฏิบัติการ(ระดับปริญญาตรี),นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐ร/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 


เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ด้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิจัย วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจเบื้องด้น ประเด็นสำคัญหรือ กิจกรรมต่าง ๆ ในด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการ เกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
 2. ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมทางการเงินและแนวทางการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 3. ร่วมวางแผน กำกับ กู้เงิน คํ้าประกันเงินกู้ และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกำกับ ดูแลของรัฐ องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลัง
 4. รวบรวมข้อมูลด้านการบริหารหนี้สาธารณะ โครงสร้างเศรษฐกิจ เครื่องชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ หรือจัดทำแบบจำลองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อสนับสนุนและประกอบการวิเคราะห์และคาดการณ์ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตาม ที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการวางแผน

วางแผนหรือร่วมวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนัก และแกไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธที่กำหนด

ด้านการประลานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกัน และให้ความเห็นคำแนะนำเบื้องด้นทั้งภายในและภายนอก
  ทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนดไว้
 2. ชี้แจง ให้รายละเอียด และข้อคิดเห็นเบื้องด้น เกี่ยวกับข้อมูล แก่ผู้ร่วมงานหรือบุคคลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำหรือปรึกษาในเรื่องข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์เบื้องด้นให้แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. เก็บข้อมูลเบื้องด้น ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศในด้าน เศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจ
 3. ให้บริการเชิงวิชาการในระดับที่ซับซ้อนหรืออำนวยการในการถ่ายทอดฟิกอบรมหรือ ถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
 4. จัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนกับภารกิจของหน่วยงาน และช่วยสนับสนุนการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ

เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ด้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจเบื้องด้นที่ไม่ซับซ้อน ประเด็นสำคัญหรือ กิจกรรมต่าง ๆ ในด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการ เกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
 2. ศึกษา วิเคราะห์ ภาวะเศรษฐกิจและฐานะการคลังของรัฐบาลเพื่อกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายชำระหนี้รัฐบาล รวมทั้งกำกับดูแลชำระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของแหล่งเงินกู้ และบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด
 3. ศึกษาภาวะตลาดตราสารหนี้ เครื่องมือทางการเงินต่างๆ และสถานะเศรษฐกิจการเงินการคลัง ของประเทศในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการกู้เงินที่เอื้อต่อ การพัฒนาตลาดตราสารหนี้
 4. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลหนี้สาธารณะ ภาวะเศรษฐกิจ เครื่องชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ หรือ แบบจำลองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และจัดทำประมาณการผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ รวมถึงนโยบายรัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
 5. จัดเตรียมข้อมูลการกู้เงิน คํ้าประกันเงินกู้ และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกำกับ ดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการติดตามเพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลัง
 6. จัดเตรียมข้อมูลความเหมาะสมทางการเงินและแนวทางการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ มอบหมาย

ด้านการวางแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ร่วมวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนักและแกิไขปัญหา ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธที่กำหนด

ด้านการประลานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกัน และให้ความเห็นคำแนะนำเบื้องด้นทั้งภายในและภายนอก ทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนดไว้
 2. ชี้แจง ให้รายละเอียด และข้อคิดเห็นเบื้องด้น เกี่ยวกับข้อมูล แก่ผู้ร่วมงานหรือบุคคลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำหรือปรึกษาในเรื่องข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์เบื้องด้นที่ไม่ซับซ้อนให้แก่หน่วยงาน ของรัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. เก็บข้อมูลเบื้องด้น ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศในด้าน เศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจ
 3. ให้บริการเชิงวิชาการในระดับที่ไม่ซับซ้อนหรืออำนวยการในการถ่ายทอดฟิกอบรมหรือ ถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
 4. จัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนกับภารกิจของหน่วยงาน และช่วยสนับสนุนการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ด้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

 1. จัดทำ/บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และติดตามประเมินผลการใช้จ่าย (เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินกองทุนสวัสดิการของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ) รวมทั้ง วิเคราะห์การใช้จ่ายเงิน
 2. จัดทำด้นทุนผลผลิตของสำนักงาน
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกองทุนสวัสดิการ และการนำเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณส่งคลัง รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายเงิน
 4. ตรวจสอบรายการทางบัญชี/ทะเบียนหลักฐานทางการเงิน และจัดทำรายงานการเงิน ของสำนักงาน
 5. ขอทำความตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตาม ที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธที่กำหนด

ด้านการประลานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
  ร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนดไว้
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องด้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 3. จัดเก็บข้อมูลเบื้องด้น ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ การเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งและการวางแผน อัตรากำลังของส่วนราชการ
 2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผนหลักเกณฑ์ การบริหาร ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
 3. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการดำเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 4. ศึกษา รวบรวมตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการฟิกอบรม สร้างแรงจูงใจ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในส่วนราชการ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตาม ที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธที่กำหนด

ด้านการประลานงาน

 1. ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวม ผลงานของทีม ประสานงานกับสมาชิกภายในทีม ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนดไว้
 2. อธิบายการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้าง
  ความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องด้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความ เข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 2. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของ บุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ
 3. ดำเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูน
  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วิชาที่สอบ

เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้โดยใช้วิธีสอบข้อเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 1. ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง และนโยบายรัฐบาล
 2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนการกู้เงิน และการบริหารจัดการโครงการเงินกู้
 3. ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
 4. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ

เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้โดยใช้วิธีสอบข้อเขียนภาษาไทย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 1. ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง และนโยบายรัฐบาล
 2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผน และการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ
 3. ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
 4. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้โดยใช้วิธีสอบข้อเขียนภาษาไทย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 1. ความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงิน การเงิน
 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3. ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
 4. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้โดยใช้วิธีสอบข้อเขียนภาษาไทย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องด้น (Data Analytics)
 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 4. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments