กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/14096/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักฟิสิกส์รังสี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 พ.ค. – 17 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ชองกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรร จำนวน ๒๓ อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักวิชาการพัสดุ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักฟิสิกส์รังสี

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา 


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสุขศึกษา 


นักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชีหรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร 


นักฟิสิกส์รังสี

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีวินิจฉัย หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี 


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางซีวเวชศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สีนชองทางราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะทีเป็นเครืองมือของผู้บริหาร โดยมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ การดำเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ชองหน่วยงานในสังกัดชองส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และนโยบาย ของส่วนราชการ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสียง การประเมินประสิทธิภาพระบบ การควบคุมภายใน และเทคนิควิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการการควบคุมภายใน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเบ้าหมาย ชองส่วนราชการหรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง ในระดับประเทศรวมลิงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศแล้วแต่กรณี และปฏีบ้ติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของ ส่วนราชการหรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงใน ระดับประเทศรวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการ กำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราขการ หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาในระดับประเทศแล้วแต่กรณี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซี้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุการวางระบบ เกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏีบ้ติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะ ทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการ ลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักฟิสิกส์รังสี

ปฏิบัติงานด้านฟิสิกส์รังสี โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ด้นคว่ำ ทดลอง วิเคราะห์วิจัยทางด้านฟิสิกส์รังสี การตรวจสอบอุปกรณ์รังสีเพื่อให้เครื่องกำเนิดรังสีอยู่ในสภาพที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ตรวจสอบการแผ่รังสีทั้งในด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการมีไว่ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัตถุกัมมันตรังสี การนำเข้าประเทศ หรือออกนอกประเทศ การติดตั้งและต่ออายุเครื่องกำเนิดรังสึเอ็กซ์ การศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาเทคนิค การวัดรังสี การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากรังสี และการป้องกันรังสี เสนอแนะเกี่ยวกับ การวางกฎ หรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการแผ่รังสี เพื่อสอดคล้องกับการปฏิบัติ ในต่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ เกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำศู่มือการใช้คำสั่งต่างๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้ เครื่องมือชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดทาง คอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การใหัคำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านต่างๆ แกบุคคล หรีอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง 


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

 1. เป็นผู้ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์สูงในการวิเคราะห์ วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพร้อมนำประสบการณ์การเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏีบ้ติงานในสถานการณ์ที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ เพื่อรองรับภารกิจใหม่ ๆ ที่สำคัญของสถาบันๆ ในอนาคต
 2. มีความรู้ขั้นสูงในวิทยาศาสตร์สาขาวิชาขีวเวชศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบบูรณาการเพื่อการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์วัคซีนและยาขีววัตถุที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ
 3. สามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อวิจัยพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มศักยภาพในการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพวัคซีนและยาซีววัตถุชนิดใหม่ และสามารถคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจน การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เผยแพร่เบนบทความวิจัยในหนังสือรวบรวมผลงานการนำเสนอในที่ประชุมและ/ หรีอตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความรู้ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (25 คะแนน)
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 6547 และประกาศคณะกรรมการ พนักงานราชการ (ฉบับที่ พ.ศ. 2556
 2. ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (75 คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง กฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง หลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความรู้ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (25 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการ พนักงานราชการ (ฉบับที่ พ.ศ. 2552)
 2. ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (75 คะแนน)
 3. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และนโยบายประเทศ
 4. คำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา
 5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณภาครัฐ การบริหาร งบประมาณและการจัดทำแผนปฏิบัติการ
 6. ความรู้เกี่ยวกับระบบติดตามการกำกับดูตัวชี้วัดตามแผน กลยุทธ์กรม ตามแผนปฏิบัติการกรมและประเมินผลสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการประจำกรมและกลยุทธ์กรม การติดต่อ ประสานงานต่างประเทศการวิเทศสัมพันธ์
 7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ
 8. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ คำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติ แนวทาง การจัดทำ คำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 9. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMOA)
 10. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:201

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความรู้ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (25 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 6547 และประกาศคณะกรรมการ พนักงานราชการ (ฉบับที่ พ.ศ. 6556
 2. ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (75 คะแนน)
 3. ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
 4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ
 5. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์อัตรากำลังของหน่วยงาน

นักวิชาการพัสดุ

ความรู้ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (25 คะแนน)
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการพนักงานราชการ (ฉบับที่ พ.ศ. 2552)
 2. ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (75 คะแนน)
 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัตการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 6. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความรู้ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (25 คะแนน)
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ค. 2547 และประกาศคณะกรรมการ พนักงานราชการ (ฉบับที่ พ.ศ. 2552)
 2. ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (75 คะแนน)
 3. ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การคลัง และการงบประมาณ
 4. ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
 5. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
 6. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

นักฟิสิกส์รังสี

ความรู้ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (25 คะแนน)
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 6547 และประกาศคณะกรรมการ พนักงานราชการ (ฉบับที่ พ.ศ. 2556)
 2. ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (75 คะแนน)
 3. ความรู้ด้านฟิสิกส์รังสี
 4. การตรวจวัดรังสี
 5. การป้องกันอันตรายจากรังสี
 6. พระราชบัญญ้ติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ฉบับที่ 2

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ความรู้ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (25 คะแนน)
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการพนักงานราชการ (ฉบับที่ พ.ศ. 6552)
 2. ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (75 คะแนน)
 3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล
 4. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และการทำงานชุดคำสั่ง ระบบคอมพิวเตอร์
 5. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
 6. ความรู้เกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ/ชุดคำสั่งสำเร็จรูป
 7. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง
 8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 9. ความรู้เกี่ยวกับระบบการบรีหารจัดการ เรื่อง การบริหาร ความปลอดภัยและระบบบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติ ราชการที่เกี่ยวข้อง เข่น พระราชบัญญ้ติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ความรู้ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

 • ความรู้ความสามารถทั่วไป (25 คะแนน)
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการ พนักงานราชการ (ฉบับที่ พ.ศ. 2552)
 • ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (75 คะแนน)
 • บทบาทหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์วัคซีนและยาชีววัตถุ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
 • ความรู้ทางด้าน ชีววิทยาระดับโมเลกุล และการเกิด ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต
 • ความรู้เกี่ยวกับการตรวจ การทดสอบ การวิเคราะห์ วิจัย สิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมบุษย์ โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. – 17 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments