กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/14112/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 พ.ค. – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการ จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกํไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๙) และคำสั่ง กรมสุขภาพจิตที่ ๘๐ธ7๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรและลงนาม ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่งได้แก่ คอมพิวตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 • ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวซ้องเบื้องต้น
 • ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลลูกต้องและทันสมัย
  ส! ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ลูกต้องตรง
  ตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานมีความเข้าใจภาษา PHP, HTML และมีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบฐานข้อมูล และการใช้งาน Database SQLทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่งเพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้ อย่างลูกต้อง
 • รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูล ของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและตรงตาม ความต้องการของหน่วยงาน
 • รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงาน ประยุกต์ ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงานรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบ เครื่อง เพื่อให้!ด้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
 • ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
 • ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
  ความร่วมมือและผลส้มฤทธตามที่กำหนด
 • ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ฃ่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใฃ้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่าง มีประสิทธิภาพ ดำเนินการผึเกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนา แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ใซ้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเช้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วิชาที่สอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงาน 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสุขภาพจิต

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments