กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/14111/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (โรงพยาบาลปทุมธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ค. – 28 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราซการทั่วไป

ด้วยจังหวัดปทุมธานีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสาธารณสุข

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ไนโรงพยาบาล เพื่อให้เครื่องมือ มีความปลอดภัย เพียงพอ พร้อมใช้และการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ พิสูจน์ ยืนยัน การทำงานของเครื่องมือแพทย์ใน สาขาต่าง ๆ เข่น เครื่องมือแพทย์ที่ใซังานในหอผู้ป่วย ห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ที่ใช้งานด้านวิสัญญีวิทยา เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในงานห้องผ่าตัด และเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในงานรังสีวิทยา รวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ในการ ตรวจ วิเคราะห์ วินิจฉัย และเครื่องมีอที่นำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยด้านอื่น ๆ
 3. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา ตรวจสอบ ทดสอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และตรวจ มาตรฐานเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาล ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
 4. ปฏิบัติงานทดสอบ ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ในศูนย์เครื่องมือแพทย์ หรือที่เกี่ยวข้อง และแนะนำ การแก่ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน
 5. พัฒนาระบบบำรุงรักษา การสอบเทียบและระบบสำรองเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์และ วิทยาศาสตร์ ในโรงพยาบาล
 6. ประเมิน คัดเลือก ร่วมจัดทำคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และวิทยาศาตร์
 7. ศึกษาด้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ เข่น การพัฒนา ออกแบบและสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
 8. ร่วมวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ ทางสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์
 9. จัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ทางวิขาการหรือเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และ วิทยาศาสตร์ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
 10. ให้บริการทางวิชาการ เข่น ทำเอกสาร ตำรา ศู่มือ เอกสารเผยแพรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการ เรียนรู้และความเข้าใจในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย
 11. พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
 12. พัฒนาคุณภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เพื่อการประเมินรับรอง คุณภาพสถานพยาบาล และตรวจสอบควบคุม ดูแลให้เป็นใปตามมาตรฐานตลอดเวลา
 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โรงพยาบาลปทุมธานี

โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 – 28 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือสามารถยื่นเอกสารการสมัครผ่าน E-mail: hrofficer.pth@gmail.com ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments