การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/14209/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่าง
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ ๓ (ระบบไฟฟ้ากำลัง) แผนกงานระบบ กองออกแบบและก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นพนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ ๓ (ระบบไฟฟ้ากำลัง) แผนกงานระบบ กองออกแบบและก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ อัตราเงินเดือน ๑๒,๐๐๐ บาท โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีคุณสมบดิดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่าง

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12000 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่าง

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขันสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฺฟ้ากำลัง
 • อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD การเขียนแบบไฟฟ้า
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบกฺ และต้องไม่หมดอายุในวันสมัคร
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเช้ารับราชการ ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓ เท่านั้น)
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผดลหุโทษ หรือพ้นโทษแลวเกินห้าบเ
  ความสามารถที่กำหนดในการรับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่าง ๓ สายงานวิศวกรรม
  (งานระบบ)
 • เช้าใจหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวช้องในการปฏิบัติงาน
 • มีทักษะในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ
 • มีความสามารถในการควบคุม กำกับดูแล และติดตามงานในเบื้องต้นให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และกำหนดเวลา
 • มีความรู้ ความเข้าใจแบบแปลนและรายละเอียดชองงานก่อสร้าง

วิชาที่สอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ช่าง

สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีรายละเอียดวิชาที่สอบดังนี้

 • ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) คะแนนเต็ม 30 คะแนน
 • ความสามารถด้านตัวเลข (Number Factor)
 • ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Factor)
 • ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Factor)
 • ความสามารถด้านการสังเกตรับรู้ (Perception Factor)
 • ความรู้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 70 คะแนน
 • ความรู้วิชาชีพทางด้านไฟฟ้า
 • การออกแบบระบบไฟฟ้า
 • การติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • เชียนแบบระบบไฟฟ้า
 • มอเตอร์[ฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้า
 • หม้อแปลงไฟฟ้า

ผู้สอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่ กทพ. กำหนด จึงจะมีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ

สอบภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 • สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรม AutoCAD โดยสามารถเขียน
  ผู้สอบภาคปฏิบัติผ่านตามเกณฑ์ที่ กทพ. กำหนด จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติผ่านตามเกณฑ์ที่ กทพ. กำหนดจึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments