สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

ลิงค์: https://ehenx.com/14211/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นิติกร
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นิติกร ระดับชำนาญการ หรือ อาวุโส

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ แก่ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงการอื่นที่จำเป็นต่อการกระตุ้น เศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อการค้า การท่องเที่ยว การลงทุนระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กร ตำแหน่ง นิติกร ระดับชำนาญการ หรือ อาวุโส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 3. ต้องปฏิบัติงานให้แก่ สพพ. ได้เต็มเวลา
 4. มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ สพพ.
 5. ไม่เป็นข้าราชการซี่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น
 6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 7. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 8. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ พรรคการเมือง
 9. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทจำกัดหรือ บริษัทมหาชนจำกัด เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
 10. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับ สพพ. หรือในกิจกรรมที่เป็นการแข่งขัน กับกิจการของ สพพ. ภายในระยะเวลา 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
 11. กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
  สำหรับในข้อ 5 และข้อ 8 นั้น ให้มีผลบังคับในวันที่บรรจุแต่งตั้ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง นิติกร ระดับอาวุโส

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านกฎหมาย นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
 2. มีประสบการณ์ทำงานทั่วไปไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากปีที่จบปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 7 ปี
 3. มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และ/หรือ สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาและอบรม วิชากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตไทย
 4. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความรู้ภาษาอังกฤษ และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี
 6. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 7. มีทักษะการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างดี
 8. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศได้

คุณสมบัติเฉพาะดำแหนุ่ง ตำแหน่ง นิติกร ระดับชำนาญการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านกฎหมาย นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
 2. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายไม,น้อยกว่า 5 ปี
 3. มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และ/หรือ สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาและอบรม วิชากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตไทย
 4. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

หน้าที่ความรับผิดขอบ ตำแหน่ง นิติกร ระดับอาวุโส

 • ดำเนินการศึกษาเพื่อตรวจหรือยกร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน โดยอาจเป็นการ ยกร่างขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับหรือการยกร่างแก้ไขเพิ่มเดิม รวมทั้งงานศึกษา วิเคราะห์กลั่นกรอง ตรวจ และปรับแก้ กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ เพื่อเสนอหรือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณากฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
 • ดำเนินการที่เกี่ยวกับคดีต่อศาล ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง
 • ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อเท็จจริง รวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การร่างและการตรวจทานสัญญาต่างๆ ของสำนักงาน ทั้งสัญญาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยต้องพิจารณา ร่าง ตรวจแก่ไช และแปล (กรณีสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ)
 • ดำเนินการด้านสัญญา การบอกเลิกสัญญา และการเรียกให้ธนาคารนำเงินคํ้าประกันการปฏิบัติตาม สัญญามาส่งมอบให้กับทางราชการ
 • การระงับข้อพิพาทโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการฟ้องศาล ประกอบด้วย การเจรจา การไกล่เกลี่ย การประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ
 • งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดขอบ ตำแหน่ง นิติกร ระดับชำนาญการ

 • ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรากฎหมาย การดีความ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายหรือการอื่นใดในทำนองเดียวกัน งานด้านให้คำปรึกษา งานที่ปรึกษา กฎหมาย งานบันทึก สรุป วิเคราะห์และเสนอความเห็นทางกฎหมาย
 • ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร ระเบียบ คำสั่ง นิติกรรม สัญญา ฯลฯ
 • ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการประจำส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณี และร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน ด้านวินัย
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อซักถาม และชี้แจงเกี่ยวกับด้านกฎหมาย
 • ดำเนินการที่เกี่ยวกับคดีต่อศาล ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง
 • งานเอกสารต่างๆ ที,เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)  :ตนเอง   ,สมัครทางอินเทอร์เน็ต   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 17 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.026177676

หรือ ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงาน พร้อมสแกนเอกสารหลักฐานการสมัครมาทางอีเมล nitirucht@neda.or.th ในรุปแบบไฟล์ PDF

หรือ กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมัทนพร/คุณนิติรัชน์ โทรศัพท์ 0 2617 7676 ต่อ 501-2

ทั้งนี้ หากหลักฐานประกอบการรับสมัครตามข้างต้นไม่ครบถ้วน สพพ. จะไม่รับใบสมัครไว้แต่จะไม่ตัดสิทธี้ ในการยืนใบสมัครพร้อมจะต้องนำหลักฐานที่เหลือมาส่ง สพพ. ให้ครบถ้วนใหม่ภายในระยะเวลาของการรับสมัคร หากพ้นระยะเวลารับสมัครไปแล้วจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments