กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/14212/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลำพูน
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดลำพูน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ด้วย จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไช การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการพ.ศ.๒๕๕๔ลงวันที่ ๒๘กุมภาพันธ์๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คำสั่งกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ที่ ๖๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน คำสั่งจังหวัดลำพูนที่ ๒๓๗ถา/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องการมอบอำนาจชอง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผนวก ๔ และคำสั่งจังหวัดลำพูน ๕๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบ อำนาจชองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผนวก ๘.๘ ข้อ ๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. การตำเนินงานเพื่อสนับสบุนงานการเจ้าหน้าที่และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
 2. การตำเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน และสนับสบุนงานพัฒนาบุคลากรของจังหวัดลำพูน
 3. การดำเนินงานในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดชื้อ จัดจ้าง รายงานการจัดชื้อจัดจ้าง ทะเบียน ครุภัณฑ์ทรัพย์สิน การตรวจสอบพัสดุประจำบีเของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
 4. การดำเนินงานอำนวยการจัดเตรียมข้อมูล บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และการ สนับสบุนงานการตรวจราขการผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
 5. การคำเนินงานติดต่อประสานราชการและอำนวยการภารกิจงานปฏิบัติด้านบริหารทั่วไปของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
 6. การดำเนินงานติดตามสนับสบุนภารกิจงานการวางแผนและวิธีการบริหาร รวมถึงเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
 7. การตำเนินงานอำนวยการด้านงานประชาสัมพันธ์และบริการของหน่วยงานข้อมูลข่าวสารไน เบื้องต้นให้แก่เกษตรกรหรือประชาชนผู้มาติดต่อสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิชาที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไป

 • ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และกฎ ของ พนักงานราชการ
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเดิม
 • พระราขบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาชองข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ทางด้านการใช้งานโปรแกรม คอมพิวเตอร์พืนฐาน (MS.Word, Excel และ Power point) และการสืบด้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครชอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ ๑๔ หมู่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 – 28 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments