กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/14469/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,010-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ปราจีนบุรี (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,010 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชา
    พณิชยการ
  2. ได้รับประกาศบียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไมตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาการการบัญชี
    การเงินและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด เลขนุการ ธุรกิจการเกษตร การโรงแรม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี
    บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการ สำนักงานหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม,ตํ่ากว่านี้ในทุกสาขาวิชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินลงบัญชี ทำ รายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำ หนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของ ส่วนราชการหรือนโยบายแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการบริหาร หรือความมั่นคงใน ระดับประเทศรวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการ กำหนด นโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาใน ระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานคุ้มครอง และล่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยปฏิบัติงาน ประสานงาน ดำเนินงาน ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาฯ อีกทั้งรับผิดชอบงานบังคับใช้กฎหมายลำดับรอง และรวบรวม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของงานทะเบียนจังหวัด โดยมีขอบเขตการดำเนินงานดังนี้

(๑) งานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
(๒) งานคุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิดของสมุนไพร
(๓) งานเฝ็าระวังการละเมินสิทธิและการแบ่งปันผลประโยชน์
(๔) งานแผนงาน รายงานผลการดำเนินงาน และบริหารจัดการทั่วไป
 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 – 28 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments