กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/14471/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พยาบาล,แพทย์แผนไทย,นักวิชาการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานธุรการ,นักจัดการงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 10,430-19,500
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


แพทย์แผนไทย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

(๑) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
(๒) ได้รับวุฒิไมตากว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น 


ผู้ช่วยพยาบาล

(๑) มีความรูความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
(๒) ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซี่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า
๑ ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 


แพทย์แผนไทย

(๑) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
(๒) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ไม่ตํ่ากว่าส้นสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขา การแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 


นักวิชาการเงินและบัญชี

(๑) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
(๒) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าส้นสาขาวิชาการ
บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 


นายช่างเทคนิค

(๑) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
(๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชา เครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธาสาขาวิชาหนึ่งวิชาใดทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ทางฟิสิกส์ อุตสาหกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 


เจ้าพนักงานธุรการ

(๑) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
(๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางบริหารธุรกิจ 


นักจัดการงานทั่วไป

(๑) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
(๒) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านในทุกสาขาวิขา 


นักประชาสัมพันธ์

(๑) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
(๒) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านื้ในสาขาวิชา ประชาสัมพันธ์วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประคาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ เช่น ช่วยพลิกตัว เช็ดตัว น้อนอาหารนํ้า และยาให้แก่คนไข้ ทำความสะอาดเตียงตลอดจนโต๊ะ ด้ แล้วนํ้า ข้างเตียงคนไข้ เปลี่ยนผ้าปูที่ นอนปลอกหมอน เสื้อของคนไข้ และพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องคนไข้ และปฏิบัติงานอื่นใดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


ผู้ช่วยพยาบาล

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้น มูลฐานแก่ผู้ป่วย ทาง ร่างกายหรือซิตที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่ กำหนดไว้ในด้านการ รักษาพยาบาล ด้านการล่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมบีองกันโรค ด้านการที่นฟู สมรรถภาพ และปฏิบัติหน้าทีอื่นที่เกี่ยวข้อง 


แพทย์แผนไทย

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การล่งเสริม การป้องกัน การบำบัดรักษาการที่นฟูสุขภาพที่ เกี่ยวข้องกับชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาขน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คิดค้น วางแผน และพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้คำปรึกษา แนะนำ ปีกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 


นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน
การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปชองส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะ ทางการเงินและบัญชีการวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความ ถูกต้องของการ ลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 


นายช่างเทคนิค

ปฏิบัติงานทางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เซีนไปตามแบบแปลน และ รายละเอียดที่กำหนด ควบคุมระบบงานที่ใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และ อุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิดรวมกัน คำนวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว ช่วยงาน ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมตามที่ได้รับ มอบหมาย สำรวจท้องที่เพื่อกำหนดเขตและ สถานที่ เกี่ยวกับการประกันภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 


เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซี่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง
โต้ตอบ บันทีก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธึ๋ใบทรัพย์สินของทางราชการ การ ดำเนินการ เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของ ทาง ราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การ เตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการ ประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 


นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับข้อมูล สถิติการรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อบัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธี ต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิขาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตาม ผลการ ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะ งานที่ต้อง ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุงานบริหาร อาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติงานสัญญา เน้นต้น และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 


นักประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวม รับฟ้งความ คิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อการ ดำเนินการ ประขาสัมพันธ์การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพี่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล การเผยแพร่ คิลปวัฒนธรรมของชาติเพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน การควบคุม การตรวจสอบ การดำเนินงานกระจายเลียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตามแผนงานและ นโยบายการประชาสัมพันธ์หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง
 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments