สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/14472/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มิ.ย. – 9 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพัฒนาการเกษตร หรือ ทางพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร หรือ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หรือ ทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือ ทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หรือ สาขาวิชาการจัดการ ทางโลจิสติกส์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อ ภาคเกษตรของประเทศไทย เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดและจัดทำข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการทางเศรษฐกิจการเกษตร
 2. จัดทำนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร
 3. ขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร
 4. ติดตามผลดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และโครงการภายใต้นโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประเทศ

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานของหน่วยงานและร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้
 2. ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง ด้านนโยบาย มาตรการ แผนงาน และโครงการด้านการเกษตรแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ ในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

 1. เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดทำนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการพัฒนาด้านการเกษตร และด้านเศรษฐกิจการเกษตร
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และขี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับด้านนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการพัฒนาด้านการเกษตร และด้านเศรษฐกิจการเกษตร
   

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 1. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคการเกษตร นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรของประเทศและการเกษตรระหว่างประเทศ
 2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนงาน โครงการ ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรของประเทศ และการติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ
 3. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตร และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งระบบ
 4. ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 5. ทักษะภาษาอังกฤษ การเขียน การแปลความ ตีความ สรุปความ อ่านจับประเด็นจากบทความภาษาอังกฤษ รวมทั้งความสามารถในการสื่อสาร

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 – 9 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments