กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/14527/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล,ทันตแพทย์,พนักงานช่วยการพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 10,530-13,010
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร ๑ ปี) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตรต่อยอด) และตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล ราชวิถี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๑๗๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร และลงนาม ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรๆดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง : 16 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ประกาศนึยบัตรผู้ช่วยพยาบาล


ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

อัตราเงินเดือน : 11280-13010 บาท

คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์


พนักงานช่วยการพยาบาล

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10530- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยพยาบาล

๑. ได้รับประกาศนึยบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า (ม.๖)
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
๔. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 


ผู้ช่วยทันตแพทย์

๑. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร ๑ ปี หรือ ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูง (หลักสูตรต่อยอด ๑ ปี)
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
๔. มีมบุษย์สัมพันธ์ที่ดี


พนักงานช่วยการพยาบาล

๑. ได้รับประกาศนืยบัตรมัธยมศึกษาตอนด้น (ม.๓) หรีอ ประกาศนึยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และมีประสบการณ์ด้านช่วยการพยาบาลไม่น้อยกว่า ๕ ปี (โปรดแนบใบรับรองการทำงานหรือรับรอง ประสบการณ์การทำงาน)
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
๔. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงสาธารณสุข  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 21 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments