ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-30 มิ.ย. 2564 รวม 10 อัตรา,

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

ลิงค์: https://ehenx.com/14528/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสัตวบาล,พนักงานสัตวแพทย์,พนักงานผลิต,ช่าง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,650-15,000
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี,ขอนแก่น,เชียงใหม่,สุโขทัย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วยองค์การล่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพี่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานสัตวแพทย์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11650- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานผลิต

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11650- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่าง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11650- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ตากว่า 18 ปีบริบูรณ(นวันที่สมัคร
 3. มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร)
 4. ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC ) อย่างน้อย 400 คะแนนขึ้นไป สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี
 5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 6. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เวนแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดท1ด้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือท้นโทษแล้วเกินห้าปี
 7. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
 8. ไม่เป็นโรคด้งต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
  ที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษและโรคพิษสุราเรื้อรัง
 9. สามารถทำงานให้แก่ อ,ส.ค.ได้เต็มเวลา
 10. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ จิตพื่นเท้อนไม่สมประกอบ
 11. ไม่เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งชองศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร้ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 12. หากเป็นชายต้องท้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 13. สามารถจัดหาที่พักเองได้
 14. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาด้งกล่าวจะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าชิ่งมีชื่อ เรียกไม่ตรงกับประกาศเพื่อสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็น คุณวุฒิที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศในวันที่ยื่นใบสมัคร และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับ การอนุมัติจากผู้มึอำนาจอนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชองสถาน ศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น เป็นเกณฑ์

นักสัตวบาล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวบาล หรือด้านสัตวคาสตร์ 


พนักงานสัตวแพทย์

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) หรือเทียบได้!ม่ตํ่ากว่านี้
ทางด้านสาขาวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวก็าสตร์ สาขาวิชาสัตวรักษ์ หรือสาขาการจัดการผลิตสัตว์ 


พนักงานผลิต

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้!ม่ตํ่ากว่านี้ ทางด้านสาชางานเทคนิคยานยนต์ สาชาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่าง อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างช่อมบำรุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา หรือสาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 


ช่าง

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนืยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ทางด้านสาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาช่างกลโรงงาน สาชางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่าง อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างช่อมบำรุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาชาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา หรือสาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments