กองทัพบก

ลิงค์: https://ehenx.com/14530/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล,พนักงานเขียนโปรแกรม,เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,430-18,000
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 13 อัตรา 6 ตำแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานเขียนโปรแกรม

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 


พนักงานธุรการ

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 


พนักงานการเงินและบัญชี

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการบัญชี 


พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 


พนักงานเขียนโปรแกรม

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 


เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจ, การบริหารทั่วไป, การจัดการ, การจัดการทั่วไป และการเลขานุการ), อักษรศาสตร์ (ยกเว้นศิลปกรรมศาสตร์), ศิลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางค์ศาสตร์), รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ) 


คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย

 1. อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือก เข้าเป็นทหารกองประจำการและ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่สมัครสอบ
 2. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นพนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก โดยต้องมีความสูงอย่างตํ่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาด ร่างกายที่ระบุในแบบ สด.43
 3. ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคนจำพวกที่ 1 เท่านั้น
 4. งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2545 ซึ่งจะต้องเข้ารับ การตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการ พ.ศ. 2479

คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง

ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2534 – 2546) นํ้าหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง (เพิ่มเดิมจาก ข้อ 3 และ 4)

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
 2. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แกิไขเพิ่มเติม
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา โดยเฉพาะคดียาเสพติด ทุกประเภทมาก่อน ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับ ยาเสพติด และเป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย
 4. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย ตามคำพิพากษา
 5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษา ของศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ

วิชาที่สอบ

พนักงานบริการ

สอบรอบแรก (สอบภาควิชาการ) จำนวน 180 คะแนน

 1. ความรู้ในตำแหน่งหน้าที่ จำนวน 80 คะแนน
  1. การจัดโต๊ะ จำนวน 20 คะแนน
  2. การยกของ จำนวน 20 คะแนน
  3. การพับผ้า จำนวน 20 คะแนน
  4. การผูกผ้า จำนวน 20 คะแนน
 2. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563 จำนวน 40 คะแนน
 3. ความรู้ทั่วไป (เศรษฐกิจ, การเมือง, สังคม, การทหาร, กีฬาและเทคโนโลยี) จำนวน 20 คะแนน
 4. พิมพ์หนังสือด้วยโปรแกรม Microsoft word จำนวน 40 คะแนน

สอบรอบที่สอง สอบสัมภาษณ์ จำนวน 20 คะแนน (ตามแนวทางการสอบทัศนคติของ ทบ.)

 1. ลักษณะท่าทางบุคลิกภาพทั่วไป คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเป็นพนักงานราชการ
 2. การทดสอบความรู้โดยพิจารณาจากองค์ความรู้ไนด้านต่าง ๆ
  1. ความรู้ศาสตร์พระราชา
  2. ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
  3. ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก
  4. บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย
 3. การประเมินทัศนคติ เกี่ยวซ้องกับสถาบัน, กองทัพบก ความเต็มใจที่จะเป็นทหารอาชีพในอนาคต 

พนักงานธุรการ

สอบรอบแรก (สอบภาควิชาการ) จำนวน 180 คะแนน

 1. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50 คะแนน
 2. ความรู้ทั่วไป (เศรษฐกิจ, การเมือง, สังคม, การทหาร, กีฬาและเทคโนโลยี) จำนวน 30 คะแนน
 3. การใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน 100 คะแนน
  1. พิมพ์หนังสือด้วยโปรแกรม Microsoft word จำนวน 40 คะแนน
  2. การใช้โปรแกรม Microsoft Excel จำนวน 30 คะแนน
  3. การใช้โปรแกรม Microsoft Power point จำนวน 30 คะแนน

สอบรอบที่สอง สอบสัมภาษณ์ จำนวน 20 คะแนน (ตามแนวทางการสอบทัศนคติของ ทบ.)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ลักษณะท่าทางบุคลิกภาพทั่วไป คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเป็นพนักงานราชการ
 2. การทดสอบความรู้โดยพิจารณาจากองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ
  1. ความรู้ศาสตร์พระราชา
  2. ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
  3. ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก
  4. บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย
 3. การประเมินทัศนคติ เกี่ยวข้องกับสถาบัน, กองทัพบก ความเต็มใจที่จะเป็นทหารอาชีพในอนาคต 

พนักงานการเงินและบัญชี

สอบรอบแรก (สอบภาควิชาการ) จำนวน 280 คะแนน

 1. ความรู้ในตำแหน่งหน้าที่ (การบัญชีเบื้องต้น) จำนวน 100 คะแนน
 2. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50 คะแนน
 3. ความรู้ทั่วไป (เศรษฐกิจ, การเมือง, สังคม, การทหาร, กีฬาและเทคโนโลยี) จำนวน 30 คะแนน
 4. การใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน 100 คะแนน
  1. พิมพ์หนังสือด้วยโปรแกรม Microsoft word จำนวน 40 คะแนน
  2. การใช้โปรแกรม Microsoft Excel จำนวน 30 คะแนน
  3. การใช้โปรแกรม Microsoft Power point จำนวน 30 คะแนน

สอบรอบที่สอง สอบสัมภาษณ์ จำนวน 20 คะแนน (ตามแนวทางการสอบทัศนคติของ ทบ.)

 1. ลักษณะท่าทางบุคลิกภาพทั่วไป คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเป็นพนักงานราชการ
 2. การทดสอบความรู้โดยพิจารณาจากองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ
  1. ความรู้ศาสตร์พระราชา
  2. ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
  3. ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก
  4. บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย
 3. การประเมินทัศนคติ เกี่ยวข้องกับสถาบัน, กองทัพบก ความเต็มใจที่จะเป็นทหารอาชีพในอนาคต 

พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล

สอบรอบแรก (สอบภาควิชาการ) จำนวน 280 คะแนน

 1. ความรู้ในตำแหน่งหน้าที่ (ความรู้ด้าน Multimedia) จำนวน 100 คะแนน ดังนี้
  1. ความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ความสามารถในการใช้โปรแกรม edius, Adobe Premiere, Sony Vegas หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวซ้อง
  3. ความสามารถในการใช้โปรแกรมจัดการเสียง Adobe Audition, OBS
   (Open Broadcaster Software) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวซ้อง
 2. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50 คะแนน
 3. ความรู้ทั่วไป (เศรษฐกิจ, การเมือง, สังคม, การทหาร, กีฬาและเทคโนโลยี) จำนวน 30 คะแนน
 4. การใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน 100 คะแนน
  1. พิมพ์หนังสือด้วยโปรแกรม Microsoft word จำนวน 40 คะแนน
  2. การใช้โปรแกรม Microsoft Excel จำนวน 30 คะแนน
  3. การใช้โปรแกรม Microsoft Power point จำนวน 30 คะแนน

สอบรอบที่สอง สอบสัมภาษณ์ จำนวน 20 คะแนน (ตามแนวทางการสอบทัศนคติของ ทบ.)

 1. ลักษณะท่าทางบุคลิกภาพทั่วไป คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเป็นพนักงานราชการ
 2. การทดสอบความรู้โดยพิจารณาจากองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ
  1. ความรู้ศาสตร์พระราชา
  2. ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
  3. ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก
  4. บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย
 3. การประเมินทัศนคติ เกี่ยวช้องกับสถาบัน, กองทัพบก ความเต็มใจที่จะเป็นทหารอาชีพในอนาคต 

พนักงานเขียนโปรแกรม

สอบรอบแรก (สอบภาควิชาการ) จำนวน 280 คะแนน

 1. ความรู้ในตำแหน่งหน้าที่ จำนวน 100 คะแนน
  1. ความรู้ความเช้าใจฐานข้อมูล Database เบื้องต้น
  2. ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ภาษา C, C++, ASP.NET VB, ASP.NET C#, Phyton, Batch Script, Power Shell, Shell Script, Vritual Basic, PHP, Java, Cocol, GO, Dart, Node.JS, Ruby, React เป็นต้น
 2. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50 คะแนน
 3. ความรู้ทั่วไป (เศรษฐกิจ, การเมือง, สังคม, การทหาร, กีฬาและเทคโนโลยี) จำนวน 30 คะแนน
 4. การใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน 100 คะแนน
  1. พิมพ์หนังสือด้วยโปรแกรม Microsoft word จำนวน 40 คะแนน
  2. การใช้โปรแกรม Microsoft Excel จำนวน 30 คะแนน
  3. การใช้โปรแกรม Microsoft Power point จำนวน 30 คะแนน

สอบรอบที่สอง สอบสัมภาษณ์ จำนวน 20 คะแนน (ตามแนวทางการสอบทัศนคติของ ทบ.)

 1. ลักษณะท่าทางบุคลิกภาพทั่วไป คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเป็นพนักงานราชการ
 2. การทดสอบความรู้โดยพิจารณาจากองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ
  1. ความรู้ศาสตร์พระราชา
  2. ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
  3. ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก
  4. บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย
 3. การประเมินทัศนคติ เกี่ยวซ้องกับสถาบัน, กองทัพบก ความเต็มใจที่จะเป็นทหารอาชีพในอนาคต 

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

สอบรอบแรก (สอบภาควิชาการ) จำนวน 280 คะแนน

 1. ความรู้ในตำแหน่งหน้าที่ (วิชาเศรษฐศาสตร์, วิชาการเงินธุรกิจ,วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์, วิชาการบัญชี, วิชากฎหมาย, วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิชาการภาษีอากร) จำนวน 100 คะแนน
 2. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50 คะแนน
 3. ความรู้ทั่วไป (เศรษฐกิจ, การเมือง, สังคม, การทหาร, กีฬาและเทคโนโลยี) จำนวน 30 คะแนน
 4. การใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน 100 คะแนน
  1. พิมพ์หนังสือด้วยโปรแกรม Microsoft word จำนวน 40 คะแนน
  2. การใช้โปรแกรม Microsoft Excel จำนวน 30 คะแนน
  3. การใช้โปรแกรม Microsoft Power point จำนวน 30 คะแนน

สอบรอบที่สอง สอบสัมภาษณ์ จำนวน 20 คะแนน (ตามแนวทางการสอบทัศนคติของ ทบ.)

 1. ลักษณะท่าทางบุคลิกภาพทั่วไป คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเป็นพนักงานราชการ
 2. การทดสอบความรู้ โดยพิจารณาจากองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ
  1. ความรู้ศาสตร์พระราชา
  2. ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
  3. ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก
  4. บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย
 3. การประเมินทัศนคติ เกี่ยวข้องกับสถาบัน, กองทัพบก ความเต็มใจที่จะเป็นทหารอาชีพในอนาคต 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพบก  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 มิ.ย. 64 ถึง วันศุกร์ที่ 2 ก.ค. 64 ในวันและเวลาราชการ (08.00 – 16.00) โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครมายัง 

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก อาคารมัฆวานรังสรรค์ ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร10100 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 – 2 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

และส่งข้อมูลใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร เป็นรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านทาง Email : oac.kumlangpon@gmail.com
ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร และเอกสาร ที่ที่ทำการไปรษณีต้นทางต้นทางประทับตราฝากหลังวันศุกร์ที่ 2 ก.ค. 64 ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับพิจารณา

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทัพบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments