ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ม.ค. 2565

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/16197/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,พยาบาลวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ด้วยกรมสุชภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกากีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ค่าตอบแทน ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ค. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ค. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ คุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับ การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และคำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๘๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการสรรหา เลือกสรรและลงนามใน สัญญาจ้างพนักงานราชการให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต เป็นผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตริในสาขาวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์


พยาบาลวิชาชีพ

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติการรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานตามมติ ที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการหรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการ ควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุงานบริหาร อาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบ แบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติงานกัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานเกี่ยวอับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวอับการศึกษา วิเคราะห์วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะเกี่ยวอับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบายแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการบริหาร หรือความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและด่างประเทศ เพื่อประกอบการกำหนด นโยบาย จัดทาแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ในระดับประเทศ แล้วแต่กรณีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง


นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวอับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะ ทางการเงินและบัญชีการวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการ ลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลชี่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ พยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและอนามัย ของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล ปฏิบัติงานตรวจวินิจชัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระทำการ รักษาโรค ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ วินิจชัยปัญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ศึกษา วิเคราะห์คิดด้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ใน มาตรฐาน ล่งเสริมและพัฒนาความร้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องกับงานการ พยาบาล ชัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจชัยและ บำบัดรักษาชัดเตรียมและล่งเครื่องมือในการผ่าตัดช่วยแพทยั[นการใช้ยาระงับความรัสึกหรือใช้เครื่องมือพิเศษ บางประเภท เพื่อการวินิจชัยและบำบัดรักษาตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัว และการผดุงครรภ์การ ล่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคการสันฟูสภาพผู้ป่วยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง

วิชาที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไป

๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเดิม
๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดข้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๕. พระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ก็.๒๕๕๑
๖. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ก็.๒๕๔๗ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๗. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานที่วไป งานสารบรรณ งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงิน และบัญชีงานพัสดุงานบริหาร อาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบ แบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติงานสัญญา
๘. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และกรมสุขภาพจิต
๙. ความรู้รอบตัวหรือสถานการณ์ปัจจุบัน
๑๐. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและที่เกี่ยวช้องการปฏิบัติงาน


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. พระราชบัญญัตระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แกเ.ขเพิ่มเดิม
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ก็.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ก็.๒๕๔๗ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. ความรู้เกี่ยวอับการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และกระบวนการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์
๕. ความรู้เกี่ยวอับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตและสถาบันพัฒนาการเด็กราช นครินทร์
๖. ความรู้เกี่ยวอับการควบคุม ดิดตามแผนยุทธศาสตร์และการใช้เครื่องมือ วัดผลความสำเร็จ
๗. ความรู้ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
๘. ความรู้เกี่ยวอับบทบาทภารกิจของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์และ กรมสุชภาพจิต
๙. ความรูรอบคัวหรือสถานการณ์ปัจจุบัน
๑๐. ความรูความสามารถเฉพาะตำแหน่งและที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน


นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำล่งเงิน พ.ศ.๒๕๖๒
และที่แก้1ขเพิ่มเดิม
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลา พ.ศ.๒๕๕๐
๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฟิกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๕. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ก็.๒๕๖๐
๖. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๗. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข
๘. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๙. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๑๐. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการรักษาของคนไทย
๑๑. ความรู้รอบตัวหรือสถานการณ์ปัจจุบันและที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน


พยาบาลวิชาชีพ

๑. การพยาบาลพื้นฐาน
๒. การพยาบาลเด็กปัญหาพัฒนาการส่าช้า
๓. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
๔. การพยาบาลด้านจิตใจในผู้ที่ดิด C0VID-๑๙
๕. ความรัทั้วไปและที่เกี่ยวช้องการปฏิบัติงาน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ (ท้องเบอร์ ๑๖) อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เลชที่ ๑๙๖ หมู่ ๑๐ ตำบลดอนแกว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่50180 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 – 19 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมสุขภาพจิต

แผนที่ file 1

Facebook Comments