ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ม.ค. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16198/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๑๙๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักทรัพยากรบุคคล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๑. งานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของส่วนราชการ โดยปฏิบัติ หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ๑) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อ การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ๒) การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง
๓) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในการสรร หาและพัฒนาบุคคล
๔) รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผล ในการดำเนินเรื่องขออนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ๕) ดำเนินการเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญ และเงินทดแทนต่างๆ
๖) การจัดทำเปลี่ยนแปลง แก้ไข เกี่ยวกับ ประวัติการรับราชการของบุคคลในส่วนราชการ ๗) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมสวัสดิการ แก่บุคคลของส่วนราชการ
๘) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจง เกี่ยวกับงานในหน้าที่
๙) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ
๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย
๒.งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับงานด้านฟิกอบรมและพัฒนา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง เช่น
๑) การรวบรวมข้อมูลการพัฒนาทรัพยากร บุคคล
๒) ศึกษา วิเคราะห์ความจำเป็นในการฟิกอบรม และพัฒนา
๓) จัดทำและพัฒนาหลักสูตร เพื่อใช้ในการ ฟิกอบรม
๔) จัดทำและพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับ
การฟิกอบรมและพัฒนา
๕) ศึกษา วิจัย ติดตามประเมินผลการ ฟิกอบรมและพัฒนาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
๖) รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร ๗) การจัดทำแผนพัฒนาการถ่ายทอด เทคโนโลยีการสหกรณ์
๘) ประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผน ขิกอบรมและพัฒนา
๙) ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการและ วิธีการสหกรณ์
๑๐) ให้คำปรึกษา แนะนำ และเป็นวิทยากร บรรยาย ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักทรัพยากรบุคคล

๑. มีความรู้ความเข้าใจ
–    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
–    กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๒. การบริหารโครงการ การติดตามและ ประเมินผลโครงการ
๓. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการสหกรณ์ และมีความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
๔. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
๕. คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็น กับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธี้ บริการที่ดี การสั่งสม ความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร ๑ ชั้น ๕ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 – 19 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ file 1

Facebook Comments