สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17650/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) กองกฎหมาย กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

เรื่อง รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๒ อัตรา คุณสมบัติ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

– สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดท่าข้อมูล โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
– มีบุคลิกภาพดีมนุษยสัมพันธ์ดีและทักษะการสื อสารโต้ตอบกับบุคคลภายนอกได้อย่างดีมาก
– มีความมันใจในตัวเองและกล้าแสดงออก มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีมาก
– มีความรับผิดชอบสูง และมีทัศนคติที ดีต่องานราชการ
– สามารถสือสารและใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานที ทำการได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

หมายยเหตุ : หากมีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์และการประสานงานกับบุคคลภายนอกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนตามอำนาจหน้าที่ชอง สคทช.
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ การจัดทำหนังสือโต้ตอบ การจัดประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ
๓. อำนวยความสะดวกการติดต่อสื่อสารในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ชองประชาชน และสนับสบุน การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานชองกองกฎหมาย
๔. กรณีที่ต้องปฏิบัติงานในต่างจังหวัด เช่น การจัดประชุม การเข้าร่วมประชุม การสำรวจพื้นที่ ฯลฯ ให้ถือว่าเป็นงานที่เพิ่มขึ้นจากบันทึกข้อตกลงจ้างให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ โดยปฏิบัติตาม เงื่อนไชที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครทางอีเมลส์ law@onlb.go.th โดยนำเอกสารฉบับจริง มาส่งในวันสอบ สัมภาษณ์ หรือทางไปรษณีย์ ถึง กองกฎหมาย กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ๔๒๘ อาคารอารีย์ฮิลล์ ชั้น ๒๐ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 – 10 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments