กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/10809/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,โภชนากร
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ก.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


โภชนากร

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข


เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เวชกิจฉุกเฉิน


โภชนากร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข ซึ่งมีลกัษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่เด็กในวัยต่างๆ ผู้ป่วยและประชาชนโดยทั่วไปในการตรวจป้องกัน และบำบัดรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม โรคในช่องปาก เป็นตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอำเภอ ศูนย์การแพพทย์และอนามัย หรือสถานพยาบาลในชนบท เช่น การตรวจฟัน อุดฟัน ฯลฯ ตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของทันตแพทย์ ให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ด้านการรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟันและช่องปากแก่ผู้ป่วย นักเรียน ครู ผู้ปกครองและประชาชน โดยทั่วไปจัดเตรียมและบำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ และเวชภัณฑ์ต่างๆ ในกิจกรรมทันตสาธารณสุข จัดทำแนปฏิบัติการทางด้านทันตสาธารณสุข จัดทำรายงานและสถิติตทางทันตสาธารณสุข เพื่อติดตามประเมินผลงานทางด้านทันตสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ปฏิบัติงานการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษระงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับสาธารณสุขแบบผสมผสาน ทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึงงานวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานให้สุขศึกษา และภูมิคุ้มกันโรค งานโภชนาการ และงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานทางด้านระบาดวิทยางานเผยแพร่ อบรม สาธิตให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่เจ้าหน้าที่ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานในลักษณะส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในระดับต่างๆ ประสานงานให้ความร่วมมือกับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาพยาบาลในงานสาะารณสุข รวมทั้งร่วมปฏิบัติงานศึกษา วิจัย สำรวจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


โภชนากร

ปฏิบัติงานทางโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมและปรับปรุงภาวะโภชนาการของประชาชน ศึกษาปัญหาโภชนาการและคุณค่าของอาหารชนิดต่างๆ ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ประชาชน ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและการใช้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแก่ประชาชน ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและการใช้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ กำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและความต้องการของผู้บริโภคและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

 


เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 


โภชนากร

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563 – 3 กันยายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments