กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/11748/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 พ.ย. – 26 พ.ย. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๒๘ /๒๕๖๓

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

ด้วยกรมเจ้าท่าจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน ๘ ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างชุดลอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการควบคุมการจราจรทางนํ้า) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแช่งขันฯ ด้งรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกรปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12560 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : -12560 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12560 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. มายื่นให้กรมเจ้าท่าภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้


นิติกรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. มายื่นให้กรมเจ้าท่า ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้


นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. มายื่นให้กรมเจ้าท่า ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้


นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. มายื่นให้กรมเจ้าท่า ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. มายื่นให้กรมเจ้าท่า ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. มายื่นให้กรมเจ้าท่า ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้


นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. มายื่นให้กรมเจ้าท่า ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. มายื่นให้กรมเจ้าท่าภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการขนส่งเกี่ยวกับการควบคุมการจราจร การใช้เครื่องมือของระบบควบคุมการจราจร และ ระบบฐานข้อมูลเรือ การใช้งานวิทยุสื่อสารติดต่อกับเรือด้วยศัพท์เทคนิคทางเรือ เช้าเวรยามปฏิบัติงานเพื่อการ ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่Iด้รับมอบหมาย
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑. ควบคุม กำกับ ดูแลการขนล่งทางนํ้า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลง ระหว่างประเทศ
๒. รับแจ้งการแจ้งเรือเข้าออกในเขตควบคุมการจราจร ควบคุมและกำกับดูแลการจัดการ จราจรทางนํ้าให้บริการจัดการจราจรสำหรับเรือที่เดินอยู่ในร่องนํ้า แผนแน่งแนวจราจรและเขตจอดเรือ เพื่อให้การ บริหารจัดการการจราจรทางนํ้าภายในขอบเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดโดยเคร่งครัด
๓. ควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการสื่อสารต่างๆ อาทิ วิทยุสื่อสาร ระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบเครือข่ายสื่อสารภายในระบบเรดาห้ ระบบโทรทัศน์วงจรปีด ระบบประมวลผลข้อมูลภาพและแสดงผลเป้า ที่ตรวจจับระบบบันทึกข้อมูลการจราจรและอื่นๆ เพื่อให้บริการข่าวสารข้อมูลหรือคำแนะน่าตามอำนาจหน้าที่แก่เรือ และผู้ใช้บริการในขอบเขตของภารกิจและการบริการของสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล
๔. ให้บริการช่วยเหลือให้คำแนะนำในการเดินเรือสำหรับเรือที่ประสบปัญหา หรือ มีความยากลำบาก ในการเดินเรือ รวมถึงประสานงานเมื่อเกิดเหตุอุกเฉินทางทะเล การประสานงานการด้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัย ทางทะเล รวมทั้งอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขนล่งทางนํ้าทั่วไปเพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการเดินเรือและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๕. ดูแลการประสานงานด้านการเดินเรือระหว่างสำนักงานควบคุมการจราจรและความ ปลอดภัยทางทะเลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงท่าเรือและผู้ให้บริการอื่นและจัดระเบียบการจราจรทางนํ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อการจราจรทางนํ้าและเพื่อให้การจราจรทางนํ้าสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย
๖. พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบปฏิบัติ มาตรฐาน เกี่ยวกับเขตควบคุมการจราจร เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร การจราจรและการเดินเรือ แผนที่และเครื่องช่วยในการเดินเรือให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล
๗. ฝึกอบรม สอบและประเมินเพื่อออกประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓.๒ ด้านการวางแผน
๑. วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับ สำนักหรือกองและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ที่กำหนด
๒. จัดทำแผนพัฒนางานควบคุมการจราจรด้านต่างๆ อาทิ ด้านการปฏิบัติงาน การฟิกอบรม กฎหมายและระเบียบ ภาษาอังกฤษ (SMCP) และเทคโนโลยีด้านควบคุมการจราจรทางนํ้า เป็นต้น

๓.๓ ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องด้นแก่สมาซิก ในทีมงานหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
๒.ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ ด้านการบริการ
๑.ให้คำปรึกษาแนะนำและจัดฟิกอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของการขนล่งและ การจราจรทางนํ้าการจัดการจราจรการค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัยทางทะเลแก่ประขาชนหรือองค์กรทั่วไป
๒. จัดทำข้อมูลเบื้องต้น จัดทำสถิติรายงาน หรือ ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานจราจร ทางนํ้าเพื่อสนับสบุนภารกิจของส่วนราชการและประโยชน์ไนการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ หรือ มาตรการต้านความปลอดภัยต่าง ๆ รวมทั้งรายงานเหตุการณ์หรืออุบ้ติเหตุ


นิติกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ด้านการปฏิบัติการ
๑. ศึกษา รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นเพื่อประกอบการ วินิจฉัยของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดขอบ อาทิ พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระราชบัญญัติเรือไทย พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พระราชบัญญัติส่งเสริม การพาณิชยนาวี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด
๒. พิจารณา ตีความ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดย พิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอความเห็นเพื่อการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ทันกับสถานการณ์ และให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านกฎหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานของ หน่วยงานดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการทางปกครอง การพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับการดำเนินกา ทางปกครอง การดำเนินการด้านกฎหมายกับผู้กระทำผิด การดำเนินคดี การบังคับคดี การอุทธรณ์คำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลของหน่วยงาน รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ราชการและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕. ติดตาม ประเมินผล วินิจฉัยปัญหา ที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ ของ หน่วยงานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ ประกอบการพิจารณาปรับปรุง แกIขกฎหมาย ระเบียบ ข้องบังคับต่าง ๆ
๖. ช่วยให้คำปรึกษา แนะนำ การตอบข้อหารือ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการ ของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง และ/หรือให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำ เบื้องต้นแก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวช้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ ได้รับมอบหมาย
๓.๔ ด้านการบริการ
๑. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจใน ข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือ หน่วยงานดังกล่าว
๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากร ของรัฐมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบด้งกล่าว และสามารถดำเนินการปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว


นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความชำนาญงานสูงในด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแกปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ด้านการปฏิบัติการ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดและจัดทำ แผนหลัก มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีสํวนร่วมของประชาขนในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๒. ศึกษาและพัฒนางานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบ รูปแบบ และ วิธีการที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ
๓. วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานจัดการสิ่งแวดล้อม งานวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเรื่องราวร้องทุกข์ เสนอความเห็นเพื่อให้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้ง จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
๔. จัดทำแผนงานเพื่อบริหารความพร้อมในการป้องกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามัน ของกรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยประสานงานและปฏิบัติการ เพื่อให้การคำเนินการเตรียมบุคลากร ยานพาหนะ อุปกรณ์ขจัดคราบนํ้ามัน นํ้ามันเขึ้อเพลิง งบประมาณ รวมทั้งการบำรุงรักษาเรือและอุปกรณ์ขจัดคราบนี้ามัน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
๕. จัดฝึกอบรมให้ความรู้และการฟิกช้อมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการป้องกันและขจัดมลพิษ ทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ ประเทศไทยได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องการป้องกันและขจัดมลพิษทางทะเลแบบทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคีกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
๖. กำหนดมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากมลพิษทางนํ้าและของเสีย จากเรือออกหนังสือรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือและติดตามตรวจสอบการให้บริการ จัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือของผู้ได้รับหนังสือรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือให้ เป็นไปตามระเบียบกรมเจ้าท่า สามารถลดปัญหาการลักลอบปล่อยทิ้งนํ้าปนนํ้ามันและของเสียลงสู่แหล่งนํ้า โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการและเงื่อนไขการดำเนินการอย่างรัดกุม มิให้สร้างผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมโดยรวม
๗. กำหนดกรอบการจัดเก็บข้อมูลด้านมลพิษจากนี้ามัน สารเคมี และของเสียจากเรือ เพื่อให้ การจัดเก็บข้อมูลครบถ้วน เป็นระบบ และง่ายต่อการนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนแกัใขปัญหา
๘. พิจารณาและดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันมลพิษเนื่องจากการขนส่งทางนํ้า
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับ สำนักหรือกอง และแล้ปัญหาในการปฏิบ้ตงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาซิก ในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
๖.ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ ด้านการบริการ
๑.ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานจัดการสิ่งแวดล้อมในส่วนที่รับผิดชอบ ในระดับที่ซับซ้อน หรืออำนวยการการขิกอบรม หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ ประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม
๒. พัฒนาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และ มาตรการต่างๆ
๓. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน งานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อมแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะน่า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่Iด้รับมอบหมาย
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
■ ๑. จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
๒. สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสรุปผลเพื่อเป็น ข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
๓. ศึกษา ด้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล
๔. จัดทำเอกสาร และผลิตบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำหรับจุลสาร กรม เจ้าท่า และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และจัดรายการวิทยุ “วันนี้ที่เจ้าท่า” (FM ๑๐๗.๕) และรายการเรื่องเล่าที่ เจ้าท่า (รายการเสียงตามสายภายในกรมเจ้าท่า)
๕. ปฏิบัติการในงานด้านพิธีกร และการเตรียมข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมเจ้าท่า
๖. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในภาคสนาม อาทิ การถ่ายรูป และการประสานงานกับสื่อมวลชน
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
๓.๓ ด้านการประสานงาน
๓.๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
๓.๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น    

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และทรัพยากรบุคคล ขององค์กร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง
๒. จัดทำ ปรับปรุงข้อเสนอ แนวทาง เพื่อให้มีหรือพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
๓. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน หรือพิจารณากำหนดประเด็นวิเคราะห์เสนอแนะให้ความเห็น เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด
๔. กำกับ วางแนวทางการทำงาน แก้ปัญหาข้อขัดช้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในฐาน หัวหน้าหน่วยงานระดับกลาง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๕. จัดทำประเด็น ข้อเสนอ ความเห็น สรุปรายงาน เพื่อการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๖. กำกับ วางแนวทาง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร รวมถึงควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาว วางแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับกรม ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม การ ดำเนินงานด้านงานสวัสดิการกรมเจ้าท่า วางแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในช่องทางที่ใช้สารสนเทศ อาทิ E-learning
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน ระดับสำนักหรือกอง มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทำงานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะจูงใจทีมงาน หรือหน่วยงาน อื่นในระดับสำนักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
๓.๔ ด้านการบริการ
๑. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานราชการเอกชนข้าราชการพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาต่อการฝึกอบรมดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อ ประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ พื้นฐานหรือเทคนิควิธีการบริหาร หรือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใน ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
๓. จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มืความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
๔. จัดทำและพัฒนางานวิชาการด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบ เอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้สนใจทั่วไป นำไปประยุกด้ให้เกิดประโยชน์


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า สื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์รับส่ง ข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวช้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการ ของหน่วยงานภายในและภายนอก
๓.๒ ด้านการวางแผน
๑. จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
๒. ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
ประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบ การปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
๓.๔ ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาแก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างลูกต้องและมีประสิทธิภาพ


นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม1จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างชุดลอก ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑. สำรวจ เก็บข้อมูล รายละเอียดด้านวิศวกรรมและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้าง สร้าง แผนที่ คำนวณ ประมาณราคา และปริมาณงาน เพื่อวางแผนและดำเนินการชุดลอกและบำรุงรักษาทางนํ้า
๒. จัดทำรายละเอียดงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของ หน่วยงาน
๓. ประมาณราคางานก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ตามหลักวิชาช่าง และมาตรฐาน
๔. จัดทำแผนในการดำเนินงานก่อสร้าง งานสำรวจ งานบำรุงรักษา งานปรับปรุง และช่อมแชม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๕. จัดหา ช่อมบำรุงเครื่องมือ และอุปกรณ์สำรวจ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
๖. ติดตามผลการปฏิบัติงานชุดลอกและบำรุงรักษาทางนํ้าของหน่วยปฏิบัติงานร่วมกับงานอื่นๆ
๓.๒ ด้านการกำกับดูแล
วางแผน ประเมินผล และแก่ไขปัญหาข้อชัดข้องในการปฏิบัติงานชุดลอกในหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๓ ด้านการบริการ
๑.ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและผิกอบรมเกี่ยวกับงานชุดลอกที่ตนมีความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา หน่วยงานราขการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะ เหมาะสมแก่การปฏิบํตงาน
๒. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกขนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือ และร่วมมือในงานชุดลอก และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านอุทกวิทยา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑. ดำเนินการ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ช่อมแก็ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
๒. สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเคฺรื่องกลเรือ เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้1นการพัฒนาปรับปรุงงาน
๓. ควบคุม ดำเนินการ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก1ข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล และอุปกรณ์การขุดลอก เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
๔. วิเคราะห์กำหนดแผนการใช้ การบำรุงรักษา การสำรองอะไหล่ การจัดหาและจำหน่าย แผนผังรายละเอียดการติดตั้งเครื่องตรวจสภาพเรือและรถขุด อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประหยัดงบประมาณ
๕. จัดทำ ควบคุมงบประมาณ และ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดชื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลเรือที่จำเป็นในการใช้งาน เพื่อช่วยให้การดำเนินงาน สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภา
๖. ตรวจสอบความลูกต้องของการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลเรือ เพื่อควบคุมความเรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย
๓.๒ ด้านบริการ
๑. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวช้อง เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๒. ให้คำแนะนำและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเช้าใจใน การทำงาน
๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๔. ให้คำแนะนำ สาธิตการใช้ การบำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวช้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่อให้ความรู้ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและลูกต้องเหมาะสม
๕. จัดทำคู่มือและรายละเอียด ช้อกำหนดของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ แก่บุคคลทั่วไป

วิชาที่สอบ

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิขาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการควบคุมการจราจรทางนํ้า) โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้ทางด้านการควบคุมการจราจรทางนํ้า
–    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรือ ทำเรือ สินค้า และการเดินเรือ
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ เช่น พ.ร.บ. การเดินเรือใน น่านนํ้าไทย พ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน (อนุสัญญา COLREG ๗๒) เป็นต้น
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอนุสัญญาว่าด้วยการเดินเรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวกับข้องกับการเดินเรือ
–    ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมการจราจร (VTS)
๒. ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
–    (การแปล จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)
–    ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
–    ความรู้เกี่ยวกับคัพทํเทคนิคภาษาอังกฤษทางเดินเรือ
๓. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวช้อง
– ประมวลจริยธรรมช้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาช้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖


นิติกรปฏิบัติการ

–    รัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย และหลักกฎหมายทั่วไป
–    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
–    พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกัไขเพิ่มเดิม
–    ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
–    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
–    พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนี้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แกัไขเพิ่มเดิม
๒. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยา ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓


นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเช้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ด้งต่อไปนี้
๑. วิชาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
■ความรู้ด้านอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษามลพิษทางทะเล เนื่องจากกิจกรรมการเดินเรือและการขนส่งทางนํ้า
■ความรู้ด้านการบำบัดและจัดเก็บของเสียจากเรือ
–    ความรู้ด้านการขจัดมลพิษนํ้ามัน
–    ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบนิเวศและการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมทางนํ้า
–    ความรู้ที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA/EHIA)
–    ความรู้ด้านมาตรการป้องกันและแล้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
–    ความรู้ด้านพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
–    ความรู้ด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพนํ้า

๒. ความรู้ และทักษะทางภาษาอังกฤษ
–    มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษสามารถจับประเด็นสำคัญของบทความได้อย่างถูกต้อง
–    การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
๓. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวซ้อง
–    พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖
–    พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
–    พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใข้ความเสียหายจากมลพิษ นํ้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐
–    พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษนํ้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ.
๒๕๖๐
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางนํ้า เนื่องจากนํ้ามัน พ.ศ.
๒๕๔๗
–    ระเบียบการอนุญาตระบายนํ้าทิ้งลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๗
–    ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ที่บริการจัดเก็บและบำบัดชองเสียจากเรือ
–    แผนน้องกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามันแห่งชาติ
–    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน, ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖


นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย
– ความรู้ด้านเกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
– ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารในยุค ดิจิทัล และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ในรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ
– ความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น การเรียบเรียงข้อมูล และการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
๖. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใข้ในการปฏิบัติราชการ ซึ่งประกอบด้วย
– พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
– เหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน, ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการลาชองข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฟิกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่าง ประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และ การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒
– ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
– ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล
๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวช้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน, ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับด้านระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบอิเล็กทรอนิคส์
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมทางไฟฟ้า
– ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และคำนวณวงจรไฟฟ้า
– ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดทางไฟฟ้า    I
– ความรู้เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
– ความรู้เกี่ยวกับวิธีบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
– ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
– ความรู้เกี่ยวกับระบบสายส่งและสายอากาศ ระบบสื่อสารด้วยระบบเสันใยนำแสง ไมโครเวฟ และดาวเทียม
– ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบอิเล็กทรอนิคส์
– ความรู้เกี่ยวกับดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
– ความรู้ที่เกี่ยวคู่มือระบบไฟฟ้าเป็นภาษาอังกฤษ
๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวซ้อง
– ประมวฺลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน, ซ้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. ๖๕๕๓
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖


นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเซัาใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานขุดลอก
– ความรู้เบื้องต้นของเครื่องยนต์ดีเซล, แก๊สโซลีนระบบ ๒ จังหวะ และ ๔ จังหวะ, ระบบไฮดรอลิก
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
– ความสามารถในการแกัไขปัญหาข้อขัดข้อง และ การบำรุงรักษา
๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเช้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวช้องกับตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือกลโรงงาน
– ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องมือกลโรงงาน เครื่องจักรกลเกษตร และยานพาหนะ
– ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์
– ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
– ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
– กลศาสตร์วิศวกรรม
๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน, ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจ้าท่า :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. – 26 พ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมเจ้าท่า

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments