กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลิงค์: https://ehenx.com/11751/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาดิและ สิ่งแวดล้อมจ้งหวัดครึสะเกษ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลีอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาดิและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจัางเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ลังกัด สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาดิและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธึการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลึอกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบดเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากัาลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๖๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ และหนังสึอ คณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑OO๕.๑/คพร./พิเศษ ๑๗๙๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลึอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอี่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงาน โครงการ เกี่ยวกับนโยบายและยุทธคาสตร์ต่างๆของกระทรวง
(to) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงานโครงการ
(๓) บรืหารงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย เข่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและ บัญชี งานพัสดุ งานเลขานุการ
(๔) งานร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือราชการ การจัดเตรียมการประชุม การบันท้กข้อมูล การจัดทำ รายงานการประชุม และประมวลรายงานที่ต้องไข้ความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ
(๕) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๖) ปฎบัดงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
•ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราขการ พ.ศ.๒๕๔๗
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร และการบรีหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดศรีสะเกษ
– ความรู้ทั่วไปในการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้ใปรแกรมในการปฏิบัติงาน •เหตุการณ์บีจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาดิ

๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
•ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกัIชเพมเดิม
•พระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
•พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธืการบรีหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
•ระเบียบว่าด้วยการบรีหารงานงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
•ระเบียบการคลังว่าด้วยการเบีกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒
•พระราชบัญญตการจัดชื้อจัดจ้างและการบรีหารพิสดภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ •ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบรีหารพัสตุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
•ความรู้เกี่ยวกับการบรีหารงานบุคคล

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นโบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาดิและ สิ่งแวดล้อมจ้งหวัดครึสะเกษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาดิและ สิ่งแวดล้อมจ้งหวัดครึสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 – 6 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments