กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/11752/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการสาธารณสุข,นักกายภาพบำบัด
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี ( ส์านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ย. – 9 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชอง พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕© จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิชาการสาธารณสุข

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักกายภาพบำบัด

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณๅฒิอย่างอี่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาใดสาชาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาด้งกล่าวข้างด้น


นักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาตริหริอคุณๅฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ประยุกตํ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด


นักกายภาพบำบัด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

มีคุณๅฒิอย่างใดอย่างหนึ่งด้งต่อไปบี้
■ได้รับปริญญาดรีหรือคุณรุตํJอย่างอื่นที่เทียบได้ในระด้บเดึยวกัน ในสาขาว๊ขากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอบุญาตเป็นผู้ประกอบโรคคิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอบุญาตเป็นผู้ประกอบวชาชีพ กายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัดิงานทางวิชาการเงินและบัญชี ชี่งมีลักษณะงานทีปฎิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอึยดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฎนัติทนัาที่อี่นทีเกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณๅฒอย่างใดอย่างหนึ่งด้งต่อไปนี้


นักวิชาการสาธารณสุข

ปฎิบ้ติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฎิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการ ควบคุมโรค เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเนินผล กำหนดระบบและวิธึการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมดิดตามผล และประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข การสอนและอบรมด้านการสาธารณสุขและปฎบตหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักกายภาพบำบัด

ปฏิบัติงานบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธืการทางกายภาพบำบัด ซื่งมีลักษณะงาบที่ปฎบํตเกี่ยวกับ การบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรค เกี่ยวกับกลัามฟ้อโรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทางระบบประสาท และความพิการต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคหรึออุป่ตเหตุโดยวืธึกายภาพบำบัด โดยการใช้ความรัอน แสง เสียง ไฟฟ้า หลักกลศาสตร์ การด้ด การดึง การนวด การบริหารร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายภาพ ชนิดต่าง ๆ เพื่อพื่นฟ ป่องกัน ปรับปรุง แกัไขสมรรถภาพของส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้ กลับคีนดีที่งทางรูปและทางหน้าที่ และปฏีบดหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัดิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ใหผูประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส์านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ส์านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 – 9 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments