กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/11755/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๒ อาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๖๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๖๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๔ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๖๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดการกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนึนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมึรายละเอียดด้งนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการปฏีบัดิการ
(๑) ปฎิบัดิงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป เซ่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ ได้ตอบจัดเตริยมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรี่นและ มึหลักฐานตรวจสอบได้
(๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิต เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวธึปฏึบัตเพื่อ สะดวกต่อการด้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสด ครุภัณฑ์ของส่านักงาน เพื่อให้นิอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใข้งานและ อยู่ในสภาพพร้อมไข้งาน
(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏีบัตงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผูบังคับบัญชา เพื่อ นำไปใข้เสนอแนะและปรับปรุงการปฎิบัติงานต่อไป
(๕) รวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์เอกสารทางวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป
(๖) ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานวัฒนธรรมสำเร็จลุล่วง ตามเบ้าหมายของหน่วยงาน

ด้านการบริการ
(๑) ตดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงามที่เกี่อวซัฏง เพื่อให้ การปฏิบดงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(๒) ให้บริการข้อมูลแก่ผูมาตดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(๓) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสบุนการปฎบ้ตภารกิจชองหน่วยงาน และปฎบ้ดหนัาที่อื่นที่ เกี่ยวข้องตามทึ๋1ด้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม :ตนเอง  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๒ อาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๒ อาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร10310 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 – 6 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022470013

ต่อ 12011,1202,1216

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments