กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/11756/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ย. – 26 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วย กองบัญชาการกองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็น พนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานธุรการ

๔.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๔.๑.๒ มีอายุไม่ตากว่า ๑๘ ปึ (ปี พ.ศ.๒๔๖๓ ลบด้วยปี พ.ศ.ที่เกิด)
๔.๑.๓ สำเร็จการศึกษาไม่ตากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๔.๑.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธี๋ใจ
๔.๑.๕ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหนัาที่ ในพรรคการเมือง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม,สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ้นเฟ้อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไร้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่ง พระราชบัญญ้ติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๔.๑.๘ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๔.๑.๙ ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น ผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๔.๑.๑๐ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่!ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๔.๑.๑๒ ไม,เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๖ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่าน การเลีอกสรร จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง

๔.เอ คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเดิม
หากเป็นผู้มีประสบการณ์งานด้านหนังสือราชการและมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยต้นสังกัด ทั้งนี้ต้องส่งก่อนวัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธี๋เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานธุรการ

๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสาเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
๒ การรับ – ส่ง รวบรวมร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
๓ ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานธุรการ

๑. ความรู้(สอบช้อเขียน)
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ (อ้างอิงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ)
– ภาษาไทย
– ภาษาอังกฤษ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง การใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office Version 2010 ขึ้นไป)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กองทัพอากาศ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 – 26 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทัพอากาศ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments