กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/11757/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระยอง )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดระยอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลึอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหนัาที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ด้วยจังหวัดระยอง โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บรหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหา และเลอกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบรหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ผู้สมัครต้องได้รับคุณวุฒไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒอย่างอื่นที่เทียบเทำได้ไนระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฎิบัดิ โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบ้ตเฉพาะตำแหน่ง กรณีผู้สมัครยีนยันคุณสมบัติตรงตามที่จังหวัดกำหนดไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ไม่มีคุณสมบัติตามที่ ก็าหนด จังหวัดระยองจะถึอว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประจำกลุ่มสารสนเทศการเกษตร

๑.๑.๑ ปฏิบัติงานประชาสัมพ้นธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
๑.๑.๒ ปฎิบัติงานศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๑.๑.๓ ปฎิบัติงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน)
๑.๑.๔ปฎิบัติงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำกลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
๑.เอ.๑ ปฏิบ้ติงานแผนพัฒนาการพัฒนาการเกษดรและสหกรณ์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑.๒.๒ ปฏิบ้ติงานโครงการตามพระราชดำริ
๑.๒.๓ ปฏิบติงานการจัดทำแผนปฏิบติงานประจำปี
๑.๒.๔ ปฏิบ้ติงานโครงการตามนโยบายชองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :ตนเอง  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระยอง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น ๓ ถนนสุขุมวัท อำเภอเมึองระยอง จังหวัดระยอง21150 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 – 4 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.038029188

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments