สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/11864/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบูรณ์ (วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)โดยปฎิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรณ์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารงาน พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบ้ตเฉพาะ กลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอึยดด้งนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ใด้รับปรึญญาตรี หรึอคุณๅฒอื่นที่เทึยบใด้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รึบรองแล้ว ในสาขาวชา การบัญชี (การจัดการที่วไป(การบัญชี)/การบรึหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทาง ริชาการของสถานศึกษา พัฒนาดนเองและริขาชีพ ประสานความร่วมมึอกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน หรีอ สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านริชาการ เป็นด้น โดยมีลักษณะงานที่ด้องปฏิบัดิ ดังนี้
  ๑. ปฎิบัดิงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ชองผู้เรียนด้วยวิธีการที่ หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ๒. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  ๓. ปฏิบัติงานทางริชาการของสถานศึกษา
  ๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ๕. ประสานความร่วมมีอกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนดามคักยภาพ
  ๖. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศึลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภมีปัญญาท้องถิ่น
  ๗. ศึกษา ริเคราะห์ ริจัย และประเมินพัฒนาการเรียนของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  ๘. ปฏิบัดิงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนมาปฏิบัติงานในการ จัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความกัาวหน้าของเทคโนโลยึใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ปฎิบัติงาน
  ๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และขึ้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคล หรีอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  วิชาที่สอบ

  ส่วนที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
  – พระราชบัญญัดิการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
  พระราชบัญญ้ดิการศึกษาแห่งชาดิ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกัไขเพิ่มเดิม
  – พระราชบัญญ้ดิสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
  – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  – สังคม เศรษฐกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
  – ความรู้เกี่ยวกับความประพฤดิและการปฎิบัดิชองวิชาชึพครู
  ๑. วินัยและการรักษาวินัย
  ๒. คุณธรรม จรียธรรม และค่านิยม๓. มาตรฐานวิชาซีพ
  ๔. จรรยาบรรณวิชาขึพครู

  ส่วนที่ ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะดำแหปง
  – ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งตามสาขาที่รับสมัคร

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 – 2 ธันวาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Facebook Comments