กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/11865/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: พิจิตร (โรงพยาบาลพิจิตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพิจิตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดโรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสารารณสุชจังหวัดพิจิตร

ด้วยจังหวัดพิจิตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ชองพนักงานราชการ พ.ค. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัดิเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๖๕๕๕ และที่แกํไชเพี่มเตม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเนินพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกรโยธา

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกรโยธา

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศษสตร์ ทางวิศวกรรมโยธาา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิศวกรโยธา

ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งมึลักษณะงานที่เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรม โยธา การด้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิดิต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน วิศวกรรมโยธา การวางโครงการก่อสรัางในสาขาวิศวกรรมโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานใน สาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งงานด้งกล่าวข้างต้นนต้องมึลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่กำหนดใวัลัาหรับผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัดิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏึบัดงานทางวึขาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏีบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วเคราะห์ ดิดตาม ประเมินผล การไชจ่ายเงิน การวํเคราะห์ฐานะทาง การเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี ประเภทต่างๆ และปฎบตหนาที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

วิศวกรโยธา

  • ความรู้ความสามารถทวไป(ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวช้อง)
  • ความรู้ความสามารถความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทางด้านวิศวกรรมโยธา เช่นด้านการออกแบบ โครงสร้างคอนกรึดเสริมเหล็ก,โครงสร้างเหลึก ด้านการสำรวจและด้านการประมาณราคา ด้านอื่นๆ

นักวิชาการเงินและบัญชี

  • ความรู้ความสามารถทั่วไป(ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง)
  • ความรู้ความสามารถความเหมาะสมกับดำแหน่ง ทางด้านการเงินและบัญชี และด้านอื่นๆ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 – 24 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments