กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/11872/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ยะลา (โรงพยาเบตง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดยะลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดยะลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาคคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธึการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ค. 10๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบรัหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัต็เฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร ไตยมึรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักกายภาพบำบัด

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักกายภาพบำบัด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ได้รับปรืญญาตรืหรือคุณๅฒิอย่างขีนทีเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ไนสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัดและได้รับไบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอบุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชึพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักกายภาพบำบัด

ปฎิบัติงานบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมีอและวิธีการทางกายภาพบำบัด ซึ่งมีลักษณะงานทีปฎิบัติ เกี่ยวกับการนำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรค เกี่ยวกับกล้ามเนึ้อโรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทางระบบประสาท และความพิการต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคหริออุบัดิเหตุโดยวิธืกายภาพบำบัด โดยการใช้ความรัอน แสง เสิยง ไฟฟ้า หลักกลศาสตร์ การลัด การดึง การนวด การบริหารร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายภาพชนิดต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพหริอพิการให้กลับคนดีทั้งทางรูป และทางหน้าที่ และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร โรงพยาเบตง โรงพยาเบตง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 – 9 ธันวาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments