กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/11873/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี (โรงพยาบาลสระบรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ย. – 27 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสระบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสระบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบรีหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วธ์การ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประ๓ศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบ้ตเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แกั1ขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาขีพขั้นสูงหรึอคุณธุพ้อย่างอื่นที่เทึยบได้ไม่ต่ำกว่านึ่ในสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีไทรคมนาคม หรึอสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนไลยึสารสนเทศ หรึอสาขาวิขาใดสาขาวิขาหนึ่งและทางใดทางหนึ่ง


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ปฎิบัติงานควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ชี่งมีลักษณะงานที่ปฎิบัติเกี่ยวกับการควบคุม การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการปฎิบ้ติงาน ติดตามศึกษา ความก้าวหน้า เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเดอร์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิน้ตงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบ้ตเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธี๋ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการ เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฎบัต หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

๑. ความรูความสามารถทั่วไป
–    คณิตศาสตร์
–    ภาษาไทย
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
–    เหตุการณ์ปัจจุบัน
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
–    การดูแลและซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
–    การใช้งานระบบเครือข่าย
–    การตดตั้งและซ่อมบำรุงระบบ LAN
–    การจัดการความปลอดภัยชองคอมพิวเตอร์


เจ้าพนักงานธุรการ

๑. ความรัความสามารถทั่วไป
–    คณิตศาสตร์
–    ภาษาไทย
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.๖๕๔๗ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
–    เหตุการณ์บีจจุบัน
๖. ความรัความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.๖๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเดิม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสระบรี โรงพยาบาลสระบรี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 27 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments