กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/13906/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิจัยด้านการจัดทำความตกลงการค้าเสรี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-25,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ ๑๓/๒๕๖๔

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเช้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิจัยด้านการจัดทำความตกลงการค้าเสรีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ

ด้วยกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิจัยด้านการจัดทำความตกลงการค้าเสรี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-25000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิจัยด้านการจัดทำความตกลงการค้าเสรี

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุระหว่าง 21- 35 ปี
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทในสาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริ่มสัญญาจ้าง โดยหากมีความรู้ และ/หรือ ประสบการณ์การทำงานในด้านกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ และ/หรือกฎหมายองค์การการค้าโลก (World Trade Organization) และ/หรือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง/คดีบุคคล และ/หรือ กฎหมายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มในภูมิภาค อาทิ อาเซียน สหภาพยุโรป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะการพิง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีหรือดีมาก
 5. มีทักษะในการค้นคว้าและสามารถศึกษาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ/เชิงวิเคราะห์ รวมทั้งสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน อาทิ Office 365 Word Excel และ PowerPoint ในการ ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากมีความสามารถและความสนใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
  และการบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีบุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 7. มีสุขภาพแข็งแรงไมเป็นโรคติดต่อต้องห้ามตามกฎ ก.พ. (พ.ศ. 255
 8. ออกตาม
  ความในพระราชบัญญ้ตระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 9. มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ
  ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 โดยอนุโลม ซึ่งรวมถึง
  1. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
   เพราะการกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  2. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ เพราะกระทำความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

นักวิจัยด้านการจัดทำความตกลงการค้าเสรี

 1. ศึกษาแนวทางการเปิดเสรีด้านการค้า-การลงทุนของไทยที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ ของไทยในด้านต่าง ๆ ตลอดจนศึกษาผลกระทบ และแนวทางในการปรับนโยบายและแก้กฎหมายเพื่อรองรับ การเปิดเสรีดังกล่าว
 2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับกฎระเบียบของไทยและของประเทศ คู่เจรจาต่าง ๆ
 3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำข้อบทกระบวนการระงับข้อพิพาท โดยเปรียบเทียบกระบวนการระงับข้อพิพาทภายใต้ความตกลงการค้าเสรีแต่ละฉบับ เพื่อใช้ประโยชน์ ในการจัดทำท่าทีของไทยในประเด็นดังกล่าว
 4. จัดเตรียมการประชุมหารือระหว่างส่วนราชการไทยเพื่อเตรียมท่าทีในการเจรจา จัดทำความตกลงการค้าเสรี หรือจัดการประชุมที่เกี่ยวช้องอื่น ๆ กับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาค ประชาสังคม รวมถึงติดต่อประสานงาน และจัดทำรายงานการประชุม
 5. ยกร่างเอกสารความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงการค้าเสรี
 6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  ตามที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายกำหนดได้
 7. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือใช้ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้หรือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายต่าง ๆ

 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 – 22 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments