กรมท่าอากาศยาน พิษณุโลก

ลิงค์: https://ehenx.com/13914/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง(ประชาสัมพันธ์),นายช่างเครื่องกล,เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (ท่าอากาศยานพิษณุโลก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 เม.ย. – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานพิษณุโลก กรมท่าอากาศยาน

ด้วย ทำอากาศยานพิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ทำอากาศยานพิษณุโลก ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๓๒/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจในการ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งด่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ทำอากาศยานพิษณุโลก จำนวน ๓ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ประชาสัมพันธ์)

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเครื่องกล

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ประชาสัมพันธ์)

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 


นายช่างเครื่องกล

 ได้รับวุฒิประกาก็นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในสาขาวิชาเครื่องกลหรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 


เจ้าหน้าที่พัสดุ

 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ประชาสัมพันธ์)

 1. ดำเนินการให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย แก่อากาศยาน และบุคคลอื่น ที่ใซ้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้ง การขนส่งสินค้า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ
 2. ดำเนินการด้านการจัดหาข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทภารกิจของท่าอากาศยาน ผลการปฏิบัติงานที,ได้ ดำเนินการเพื่อเผยแพร่ขื่อเสียง เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ท่าอากาศยาน
 3. ชัดทำรายงาน และสถิติที่เกี่ยวข้อง
 4. ช่วยอำนวยการพิธีการต่าง ๆ ในการจัดประชุม สัมมนา ณ ท่าอากาศยาน การใข้ห้องประชุม ห้องรับรอง อาคารสถานที่
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ หรือเป็นผลัดไต้


  นายช่างเครื่องกล

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  1. ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแกไช ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกลเพื่อ ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
  2. ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและ อุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณ ราคาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพและเหมาะสมลับการใช้งาน
  3. สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้าน เครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงงาน
  4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ทั้งนี้ ตองมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ หรือเป็นผลัดได้


  เจ้าหน้าที่พัสดุ

  1. ปฏิบัติงานชั้นด้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดชื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่งการซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใซัต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการ ใช้งาน
  2. ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เข็นข้อมูลในการ ดำเนินงาน
  3. ร่างและตรวจชื่อสัญญาชื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อ เรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
  4. รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
  5. ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนา ให้ระเบียบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
  6. ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงาน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

  ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ หรือเป็นผลัดได้ 

  วิชาที่สอบ

  เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ประชาสัมพันธ์)

  • ความรู้พื้นฐานต้านการประซาสัมพันธ์
  • พระราชบัญญติการเดินอา๓ศ ทศ.๒๔๙๗และที่แก็ไขเพิ่มเดิม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความ ปลอดนัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๕๒ และระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  นายช่างเครื่องกล

  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๔๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง
  • ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์
  • ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ และงานวัดละเอียด
  • ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์
  • ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมดิกส์

  เจ้าหน้าที่พัสดุ

  • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒£๖๐ และที่แกัเขเพิ่มเดิม
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

   

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน พิษณุโลก :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ 

  ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมท่าอากาศยาน พิษณุโลก

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Facebook Comments