ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ก.พ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลิงค์: https://ehenx.com/16309/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร.๑๐๐๘.๕/๑๔๔ เรื่อง การจัดสรรกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา
๒. มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานประชุม งานเลขานุการ เช่น การจัดระบบงาน การเตรียมการประชุม งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ มีความรู้ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดงาน ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ได้
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
๔. มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
๕. มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ มีไหวพริบสามารถแล้ไขสถานการณ์ และปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความกระดีอรึอร้น
๕. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในส่วนราชการมาแล้วไม,น้อยกว่า ๕ ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมการ จัดการงานต่างๆ ภายในงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย เอกสาร งานระเบียบแบบแผนงาน รวมไปถึงการปฏิบัติงาน เลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ เตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงาน องค์กร และบุคคลต่างๆ และปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการ ใท้ข้อมูลประดิษฐ์ นวัตกรรม จัดขิกอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล ที่สนใจภายใต้การดำเนินงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

– สอบข้อเขียน (สอบภาค ก.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ใช้เวลาสอบ ๓ ชั่วโมง ทดสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในฐานะพนักงานราชการ ประกอบด้วย ด) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒) พระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเดิมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔) ความรู้ความสามารถทั่วไป ทางต้านคิดคำนวณ ทางด้านเหตุผล ความรู้พื้นฐาน ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เพื่องานสารบรรณ
๕) ความรู้ด้านงานสารบรรณ พัสดุ และการเงินเบื้องด้น
– สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบปฏิบัติเฉพาะตำแหน่ง ใช้เวลาสอบ ๓ ชั่วโมง ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
๑) ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานประชุม งานเลขานุการ เช่น การจัดระบบงาน การเตรียม การประชุม งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
๒) ความรู้เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์
๓) ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
๔) การเขียนข้อเสนอโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
– สอบสัมภาษณ์ (สอบภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประว้ดิ การศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แผนที่ file 1

Facebook Comments